Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-06-05
Program jednání 33 kB
120 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 98 kB
Usnesení č.412 25 kB
45 kB
559/13 Návrh poslanců Václava Mencla, Petra Gazdíka, Vlasty Bohdalové, Petra Skokana, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1018)
Příloha č.1 22 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.412
Usnesení č.413 25 kB
44 kB
521/13 Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/15 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2011
Usnesení č.414 25 kB
46 kB
488/13 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/03 Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně - technické základny fakultních nemocnic
Usnesení č.415 25 kB
44 kB
447/13 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů
Usnesení č.416 26 kB
46 kB
467/13 Stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/08 Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech
Usnesení č.417 26 kB
46 kB
567/13 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2013
Usnesení č.418 24 kB
44 kB
546/13 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice
Usnesení č.419 24 kB
44 kB
539/13 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012
Usnesení č.420 24 kB
43 kB
554/13 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2012
Usnesení č.421 26 kB
45 kB
552/13 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2013
Usnesení č.422 25 kB
44 kB
561/13 Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2012
Usnesení č.423 26 kB
46 kB
547/13 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2013 v kapitole 321 – Grantová agentura České republiky
Usnesení č.424 24 kB
46 kB
555/13 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci
Usnesení č.425 19 kB
46 kB
557/13 Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády na setkání předsedů vlád států Visegrádské skupiny a Japonska dne 16. června 2013 ve Varšavě
Usnesení č.426 18 kB
44 kB
556/13 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy premiéra Marockého království Abdelilaha Benkiraneho v České republice ve dnech 9. až 11. června 2013
Usnesení č.427 28 kB
48 kB
581/13 Návrh na obeslání Diplomatické konference k uzavření mezinárodní smlouvy o usnadnění přístupu nevidomých k vydaným dílům
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.427
ikonka - bylo změněno Usnesení č.428 26 kB
46 kB
Škody způsobené povodněmi v květnu a v červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku obcí
ikonka - bylo změněno usn. 997/2013
Usnesení č.429 26 kB
46 kB
Zajištění rozpočtových prostředků na dlouhodobě podfinancovanou dálniční a silniční dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a na povodní poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a povodní zasažené silnice II. třídy a III. třídy
Usnesení č.430 20 kB
46 kB
Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení povodňové situace
Usnesení č.431 17 kB
44 kB
Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády do 28. června 2013
Usnesení č.432 17 kB
45 kB
594/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk