Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-05-22
Program jednání 34 kB
91 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 82 kB
Usnesení č.371 27 kB
68 kB
366/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.372 27 kB
68 kB
306/13 Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.373 27 kB
68 kB
347/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s přijetím zákona o kontrole
Usnesení č.374 27 kB
68 kB
437/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.375 28 kB
69 kB
434/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.376 27 kB
68 kB
435/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.377 27 kB
68 kB
436/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.378 27 kB
68 kB
508/13 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 992)
Příloha č.1 29 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.378
Usnesení č.379 26 kB
66 kB
509/13 Návrh poslanců Františka Dědiče a Jana Bauera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1006)
Příloha č.1 23 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.379
Usnesení č.380 27 kB
68 kB
489/13 Informace o stavu příprav volebního zákona
Usnesení č.381 26 kB
68 kB
500/13 Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 za období 1. čtvrtletí 2013 a Aktualizace Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 – květen 2013
Usnesení č.382 29 kB
71 kB
507/13 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 až 2020
Usnesení č.383 38 kB
87 kB
510/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc duben 2013
Usnesení č.384 24 kB
64 kB
503/13 Informace o vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2012
Usnesení č.385 29 kB
72 kB
506/13 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti
Usnesení č.386 27 kB
68 kB
350/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikonka - bylo změněno Usnesení č.387 38 kB
84 kB
486/13 Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů
ikonka - bylo změněno usn. 144/2014 , usn. 726/2013
ikonka - mění usnesení usn. 662/2012
Usnesení č.388 25 kB
67 kB
525/13 Informace o personální změně na pozici vedoucího útvaru interního auditu na Ministerstvu financí – ředitel odboru Interní audit a inspekce

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk