Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-05-15
Program jednání 50 kB
152 kB
Dodatek č.1 54 kB
Záznam z jednání 132 kB
Usnesení č.333 19 kB
44 kB
475/13 Stanovisko vlády České republiky k přístupu pracovníků Chorvatské republiky na trh práce České republiky po vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie 1. července 2013
Příloha č.1 25 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.333
Usnesení č.334 28 kB
70 kB
1265/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.335 28 kB
46 kB
316/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.336 28 kB
46 kB
586/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.337 28 kB
46 kB
373/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.338 20 kB
45 kB
320/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 587/2006 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
Usnesení č.339 26 kB
44 kB
482/13 Návrh poslanců Pavla Staňka, Jany Suché, Jana Bureše, Jana Pajera, Stanislava Polčáka, Josefa Tancoše a Jana Chvojky na vydání zákona o Rozhodčím soudu pro sport (sněmovní tisk č. 984)
Příloha č.1 28 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.339
Usnesení č.340 28 kB
46 kB
472/13 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2013
Příloha č.1 32 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.340
Usnesení č.341 27 kB
46 kB
446/13 Návrh sledování klíčových výkonových ukazatelů (KPI) ve veřejné správě
Usnesení č.342 27 kB
46 kB
481/13 Program pro podporu boje s korupcí - Souhrnná zpráva s požadavky na zabezpečení finančního krytí realizace vybraných úkolů ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
Usnesení č.343 25 kB
43 kB
473/13 Informace o možnostech řešení regulace lobbingu v České republice jinak než speciálním zákonem
Usnesení č.344 31 kB
52 kB
471/13 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.344
Usnesení č.345 27 kB
46 kB
223/13 Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství
Usnesení č.346 28 kB
46 kB
462/13 Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2011
Příloha č.1 29 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.346
Usnesení č.347 26 kB
44 kB
439/13 Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 za rok 2012
Usnesení č.348 27 kB
46 kB
455/13 Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2012
Příloha č.1 70 kB
74 kB
Příloha č.1 k usnesení č.348
Usnesení č.349 32 kB
50 kB
452/13 Zvýšení účasti ČR v unijních projektech Twinning a TAIEX v zemích sousedství EU
ikonka - bylo změněno Usnesení č.350 30 kB
49 kB
430/13 Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)
ikonka - bylo změněno usn. 718/2013
Usnesení č.351 27 kB
46 kB
463/13 Informace o průběhu a výsledcích Světové konference o mezinárodních telekomunikacích (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 3. až 14. 12. 2012)
Usnesení č.352 27 kB
45 kB
428/13 Návrh usnesení vlády České republiky k souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění české části spolufinancování Operačního programu Životní prostředí v rámci výdajů programu 153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS v roce 2013
Usnesení č.353 28 kB
46 kB
427/13 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2012 a Koncepce boje proti exremismu pro rok 2013
Usnesení č.354 25 kB
43 kB
426/13 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2012
Usnesení č.355 25 kB
42 kB
445/13 Návrh zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012
Usnesení č.356 19 kB
44 kB
476/13 Návrh na stanovení platu předsedkyně Technologické agentury České republiky a předsedy Grantové agentury České republiky
Usnesení č.357 18 kB
43 kB
461/13 Návrh na odvolání člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
Usnesení č.358 27 kB
46 kB
458/13 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazný ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstvo kultury na rok 2013 podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Usnesení č.359 30 kB
48 kB
432/13 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Sultanátem Omán o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
Usnesení č.360 29 kB
46 kB
441/13 Stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 101. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2012
Příloha č.1 24 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.360
Usnesení č.361 35 kB
56 kB
440/13 Návrh na obeslání 102. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 5. – 20. června 2013)
Příloha č.1 25 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.361
Usnesení č.362 20 kB
45 kB
479/13 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 v Bruselu
Usnesení č.363 21 kB
45 kB
478/13 Návrh na uskutečnění pracovní cesty místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské skupiny, zemí Východního partnerství, Irska, Litvy a zástupců Evropské komise dne 17. května 2013 v Krakově
Usnesení č.364 28 kB
46 kB
454/13 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Petra Nečase v Afghánské islámské republice ve dnech 12.-14. dubna 2013
Usnesení č.365 28 kB
46 kB
453/13 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády P. Nečase ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 17. 4. 2013
Usnesení č.366 28 kB
46 kB
372/13 Návrh zákona, kterým se mění zákony v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Usnesení č.367 27 kB
46 kB
217/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.368 30 kB
49 kB
331/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Usnesení č.369 29 kB
70 kB
493/13 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
Usnesení č.370 18 kB
43 kB
Návrh na jmenování předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk