Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-04-24
Program jednání 35 kB
90 kB
Dodatek č.1 33 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.282 30 kB
58 kB
387/13 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012
Usnesení č.283 20 kB
54 kB
390/13 Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 až 2016
Usnesení č.284 28 kB
54 kB
264/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.285 27 kB
53 kB
273/13 Návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.286 27 kB
54 kB
386/13 Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 950)
Příloha č.1 34 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.286
Usnesení č.287 26 kB
52 kB
388/13 Návrh poslanců Jana Bureše, Pavla Staňka, Jiřího Pospíšila a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/2992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 951)
Příloha č.1 33 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.287
Usnesení č.288 26 kB
52 kB
389/13 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony (sněmovní tisk č. 957)
Příloha č.1 41 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.288
Usnesení č.289 26 kB
52 kB
382/13 Návrh poslance Jana Husáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 961)
Příloha č.1 26 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.289
Usnesení č.290 27 kB
53 kB
395/13 Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2013)
Usnesení č.291 26 kB
52 kB
385/13 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2013
Usnesení č.292 20 kB
54 kB
374/13 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 30)
Příloha č.1 113 kB
Příloha č.1 k usnesení č.292
ikonka - mění usnesení usn. 141/2012
Usnesení č.293 40 kB
81 kB
393/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2013
Usnesení č.294 22 kB
57 kB
371/13 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020
ikonka - bylo změněno Usnesení č.295 34 kB
64 kB
369/13 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263, o změně usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 24 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.295
Příloha č.2 22 kB
27 kB
Příloha č.2 k usnesení č.295
Příloha č.3 25 kB
30 kB
Příloha č.3 k usnesení č.295
Příloha č.4 22 kB
28 kB
Příloha č.4 k usnesení č.295
ikonka - bylo změněno usn. 834/2015 , usn. 685/2014 , usn. 1064/2014
ikonka - mění usnesení usn. 704/2011 , usn. 263/2012
Usnesení č.296 19 kB
52 kB
392/13 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2013
Usnesení č.297 20 kB
54 kB
378/13 Návrh na uskutečnění oficiálních návštěv předsedy vlády P. Nečase v Litevské republice dne 16. 5. 2013 a v Lotyšské republice dne 17. 5. 2013
Usnesení č.298 19 kB
52 kB
377/13 Pracovní návštěva předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye v České republice dne 25. dubna 2013
Usnesení č.299 19 kB
52 kB
380/13 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nového Zélandu Murraye McCullyho v České republice ve dnech 24.-25. dubna 2013
Usnesení č.300 27 kB
53 kB
376/13 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa v České republice ve dnech 2. – 3. dubna 2013
Usnesení č.301 27 kB
52 kB
379/13 Zpráva o uskutečnění oficiální návštěvy palestinského ministra zahraničních věcí Rijáda Malkího s delegací v ČR dne 2. dubna 2013
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.302 21 kB
58 kB
401/13 Statut a Jednací řád Rady pro fondy Společného strategického rámce
ikonka - bylo zrušeno usn. 1055/2014
Usnesení č.303 29 kB
56 kB
414/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.304 20 kB
54 kB
413/13 Poskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Sokol West v Texasu (USA) na obnovu činnosti krajanské komunity

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk