Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-04-10
Program jednání 37 kB
104 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.241 17 kB
66 kB
321/13 Plán legislativních prací vlády na rok 2013 (aktualizované znění: duben 2013)
Příloha č.1 196 kB
578 kB
Příloha č.1 k usnesení č.241
Usnesení č.242 29 kB
72 kB
317/13 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2012
Usnesení č.243 26 kB
55 kB
91/13 Ústavněprávní kvalifikace Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy a schvalovací postup v Parlamentu České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.244 28 kB
58 kB
297/13 Průběžná zpráva z plnění úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014
ikonka - bylo změněno usn. 921/2013
Usnesení č.245 29 kB
73 kB
335/13 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2012
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.246 20 kB
72 kB
304/13 Návrh usnesení vlády ČR, kterým se zrušuje usnesení vlády ČR č.158/2010 a ukládají se povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek
ikonka - bylo zrušeno usn. 208/2017
ikonka - ruší usnesení usn. 158/2010
Usnesení č.247 25 kB
67 kB
302/13 Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2012 v gesci Ministerstva zemědělství
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.248 21 kB
72 kB
315/13 Návrh Statutu Vládní dislokační komise a návrh Statutu regionálních dislokačních komisí
Příloha č.1 70 kB
81 kB
Příloha č.1 k usnesení č.248
Příloha č.2 83 kB
74 kB
Příloha č.2 k usnesení č.248
ikonka - bylo zrušeno usn. 171/2015
ikonka - bylo změněno usn. 859/2014
ikonka - ruší usnesení usn. 1157/2006 , usn. 107/2006 , usn. 1324/2001 , usn. 707/2011
ikonka - mění usnesení usn. 852/2003
Usnesení č.249 25 kB
46 kB
179/13 Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část"
Usnesení č.250 18 kB
68 kB
301/13 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 29)
Příloha č.1 380 kB
Příloha č.1 k usnesení č.250
Usnesení č.251 25 kB
67 kB
334/13 Informace o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do ochrany vzdušného prostoru Pobaltí v letech 2012 a 2013
Usnesení č.252 18 kB
68 kB
323/13 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu dne 23. dubna 2013
Usnesení č.253 25 kB
68 kB
325/13 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Vatikánu, která se uskutečnila ve dnech 18. – 19. března 2013
Usnesení č.254 17 kB
67 kB
326/13 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.255 17 kB
67 kB
327/13 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.256 17 kB
67 kB
328/13 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.257 27 kB
71 kB
216/13 Návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, ve znění zákona č. 216/2009 Sb. (zákon o převodu jednotek některých bytových družstev)
Usnesení č.258 25 kB
68 kB
568/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.259 15 kB
66 kB
355/13 Návrh na odvolání a jmenování mluvčího vlády

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk