Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-04-03
Program jednání 30 kB
99 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.225 25 kB
54 kB
1349/12 Návrh zákona – zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Usnesení č.226 26 kB
54 kB
241/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.227 25 kB
54 kB
262/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.228 26 kB
54 kB
231/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.229 16 kB
51 kB
51/13 Návrh věcného záměru zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon o přestupcích)
Usnesení č.230 24 kB
52 kB
291/13 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona o neziskových nemocnicích a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 935)
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.230
Usnesení č.231 25 kB
53 kB
294/13 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 776)
Usnesení č.232 24 kB
52 kB
277/13 Informace o stavu přípravy společného plánu okamžité intervence, složeného z opatření jednotlivých resortů na okamžitou pomoc pro regiony zasažené nárůstem napětí a strukturálními problémy a o zřízení Pracovní skupiny pro řešení sociálních nepokojů
Usnesení č.233 25 kB
54 kB
280/13 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2013 - změna ukazatele Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
Usnesení č.234 25 kB
53 kB
284/13 Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013
Usnesení č.235 23 kB
52 kB
292/13 Vybudování aplikace Centrálního registru vozidel a převod dat ze stávajícího registru
Usnesení č.236 22 kB
51 kB
293/13 Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu
Usnesení č.237 17 kB
54 kB
287/13 Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva obrany
Usnesení č.238 26 kB
54 kB
278/13 Návrh na přijetí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Usnesení č.239 25 kB
54 kB
288/13 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice ve dnech 4. a 5. dubna 2013
Usnesení č.240 18 kB
54 kB
289/13 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Gruzii a v Arménské republice ve dnech 8. až 12. dubna 2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk