Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-03-27
Program jednání 21 kB
56 kB
Dodatek č.1 31 kB
Záznam z jednání 52 kB
Usnesení č.217 26 kB
45 kB
1348/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.218 18 kB
44 kB
240/13 Návrh nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití
Usnesení č.219 31 kB
50 kB
239/13 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015
Usnesení č.220 29 kB
54 kB
263/13 Návrh Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období let 2014 - 2020
Příloha č.1 24 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.220
Usnesení č.221 36 kB
63 kB
272/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2013
Usnesení č.222 17 kB
44 kB
270/13 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012
Usnesení č.223 19 kB
46 kB
201/13 Řešení nedostatečného objemu finančních prostředků kapitoly státního rozpočtu 374 – Správa státních hmotných rezerv na ochraňování a pořízení státních hmotných rezerv v roce 2013
Usnesení č.224 17 kB
44 kB
Návrh na změny ve složení členů Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk