Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-03-20
Program jednání 36 kB
97 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.194 27 kB
67 kB
469/12 Návrh zákona o prekursorech drog a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisům, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.195 27 kB
68 kB
470/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.196 19 kB
68 kB
203/13 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.197 19 kB
67 kB
204/13 Návrh nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko - environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.198 27 kB
68 kB
259/13 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 921)
Příloha č.1 35 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.198
Usnesení č.199 27 kB
67 kB
260/13 Návrh poslankyň Marty Semelové a Marie Nedvědové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 922)
Příloha č.1 33 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.199
Usnesení č.200 30 kB
72 kB
252/13 Strategie České republiky pro boj proti terorismu od roku 2013
Usnesení č.201 26 kB
66 kB
251/13 Zhodnocení plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012
ikonka - mění usnesení usn. 895/2003
Usnesení č.202 34 kB
78 kB
238/13 Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů proti mučení
Příloha č.1 24 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.202
Usnesení č.203 22 kB
72 kB
235/13 Aktualizace Státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice
Příloha č.1 41 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.203
ikonka - bylo změněno Usnesení č.204 26 kB
68 kB
236/13 Návrh změn Jednacího řádu vlády
Příloha č.1 51 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.204
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 610/1998
Usnesení č.205 27 kB
67 kB
244/13 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2012
Usnesení č.206 20 kB
68 kB
242/13 Žádost o výjimku ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva vnitra
Usnesení č.207 30 kB
74 kB
249/13 Návrh na obeslání 9. Evropského regionálního zasedání Mezinárodní organizace práce (Oslo, 8. až 11. dubna 2013)
Usnesení č.208 20 kB
68 kB
255/13 Účast 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Dublinu ve dnech 22. a 23. března 2013
Usnesení č.209 27 kB
69 kB
256/13 Zpráva o státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 26. a 27. února 2013
Usnesení č.210 27 kB
68 kB
253/13 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 20. a 21. února 2013
Usnesení č.211 28 kB
69 kB
257/13 Zpráva o účasti 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí států Visegrádské skupiny, států Severské rady a Pobaltských států ve dnech 19. a 20. února 2013 v Gdaňsku
Usnesení č.212 28 kB
68 kB
258/13 Informace o účasti 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na Transatlantické večeři s ministrem zahraničních věcí Spojených států amerických Johnem Kerrym v Římě ve dnech 27. a 28. února 2013
Usnesení č.213 27 kB
68 kB
254/13 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády Bahrajnského království Khalida Bin Abdullaha Al Khalify v České republice ve dnech 19. až 23. února 2013
Usnesení č.214 28 kB
70 kB
271/13 Návrh vyjádření vlády k návrhu skupiny 18 senátorů Senátu Parlamentu České republiky a vedlejších účastníků skupiny 47 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a skupiny 45 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
Příloha č.1 564 kB
630 kB
Příloha č.1 k usnesení č.214
Usnesení č.215 20 kB
70 kB
274/13 Poskytnutí opakovaného peněžního daru Radě Evropy spojeného s udělením Ceny Václava Havla za lidská práva v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí
Usnesení č.216 27 kB
68 kB
Změna ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk