Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-02-27
Program jednání 32 kB
114 kB
Záznam z jednání 105 kB
Usnesení č.125 25 kB
68 kB
43/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.126 25 kB
68 kB
1353/12 Návrh zákona - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Usnesení č.127 25 kB
68 kB
1350/12 Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních
Usnesení č.128 25 kB
68 kB
1351/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.129 25 kB
68 kB
465/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.130 26 kB
68 kB
1325/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Usnesení č.131 27 kB
70 kB
1274/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.132 17 kB
68 kB
18/13 Návrh nařízení vlády o podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (podmínky pro ocenění výsledků výzkumu, vývoje a inovací)
Usnesení č.133 25 kB
67 kB
168/13 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907)
Příloha č.1 26 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.133
Usnesení č.134 24 kB
66 kB
169/13 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona o regulaci chovu bojových plemen psů (sněmovní tisk č. 908)
Příloha č.1 36 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.134
Usnesení č.135 18 kB
68 kB
158/13 Návrh na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.136 28 kB
74 kB
999/12 Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
Usnesení č.137 17 kB
67 kB
160/13 Vyjádření České republiky k doporučením obsaženým ve zprávě pracovní skupiny k Universálnímu periodickému přezkumu
Usnesení č.138 31 kB
50 kB
159/13 Informace o aktuálním stavu zadávacího řízení na veřejnou zakázku Poskytování služeb KIVS 2013-2017
Usnesení č.139 17 kB
66 kB
150/13 Odůvodnění významné veřejné zakázky „Lokalizační a záznamová zařízení“ v nadlimitním otevřeném řízení
ikonka - bylo změněno Usnesení č.140 18 kB
68 kB
175/13 Statut Státního fondu kinematografie - část Filmové pobídky a schválení odměn za výkon veřejné funkce členům Rady Státního fondu kinematografie a členům Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie pro rok 2013
Příloha č.1 236 kB
338 kB
Příloha č.1 k usnesení č.140
Příloha č.2 25 kB
25 kB
Příloha č.2 k usnesení č.140
ikonka - bylo změněno usn. 341/2017
Usnesení č.141 27 kB
72 kB
173/13 Současný stav realizace projektů v oblasti Smart Administration financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, u nichž je ohroženo čerpání prostředků
Usnesení č.142 36 kB
54 kB
167/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2013
ikonka - mění usnesení usn. 60/2013
Usnesení č.143 26 kB
68 kB
161/13 Analýza možností zvýšení ochoty daňových poplatníků dobrovolně plnit povinnosti dané daňovými právními předpisy prostřednictvím zmírnění některých správních či trestních sankcí
Usnesení č.144 23 kB
66 kB
153/13 Návrh usnesení vlády, kterým se zrušuje bod II. usnesení vlády ze dne 7.5.2003 č. 437, k návrhu závazného aktualizovaného věcného a časového harmonogramu přípravy a výstavby dálnice D47
ikonka - mění usnesení usn. 437/2003
Usnesení č.145 25 kB
67 kB
171/13 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2012
Usnesení č.146 17 kB
68 kB
172/13 Návrh na změnu Programu Technologické agentury České republiky na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence
Usnesení č.147 18 kB
68 kB
174/13 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga v Moldavské republice ve dnech 28. února – 1. března 2013
Usnesení č.148 17 kB
67 kB
191/13 Zpětvzetí žaloby v řízení T-194/07 Česká republika proti Komisi, ve věci zrušení rozhodnutí Evropské komise o národním alokačním plánu pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů na období 2008 až 2012
Usnesení č.149 24 kB
67 kB
192/13 Informace k návrhu zákona o veřejném rejstříku právnických a fyzických osob a o jeho vztahu k rejstříku spolků
Usnesení č.150 18 kB
68 kB
199/13 Nominace kandidáta za Českou republiku na funkci soudce Tribunálu v rámci Soudního dvora Evropské unie
Usnesení č.151 24 kB
66 kB
Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2012 č.j. V26/2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk