Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-01-23
Program jednání 33 kB
75 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 80 kB
Usnesení č.50 27 kB
45 kB
1031/12 Návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
Usnesení č.51 27 kB
44 kB
60/13 Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky
Usnesení č.52 27 kB
44 kB
59/13 Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky
Usnesení č.53 27 kB
44 kB
58/13 Směrnice pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace
Usnesení č.54 30 kB
48 kB
1324/12 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/06 Peněžní prostředky určené na realizaci projektů prioritní osy Integrovaný rozvoj území v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro období let 2007 až 2013
Usnesení č.55 26 kB
46 kB
1235/12 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/31 Majetek státu, se kterým hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Usnesení č.56 27 kB
46 kB
1238/12 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/37 Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Usnesení č.57 25 kB
43 kB
56/13 Zpráva o postupu při otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy
Usnesení č.58 20 kB
45 kB
53/13 Žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 27)
Příloha č.1 523 kB
Příloha č.1 k usnesení č.58
Usnesení č.59 26 kB
44 kB
1196/12 Veřejná zakázka Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - železniční stanice Český Těšín
ikonka - bylo změněno Usnesení č.60 61 kB
96 kB
61/13 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc prosinec 2012
ikonka - bylo změněno usn. 142/2013
Usnesení č.61 26 kB
44 kB
47/13 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2004 č. 1124, k návrhu na podpis a ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte, týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
Příloha č.1 23 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.61
ikonka - mění usnesení usn. 1124/2004
Usnesení č.62 31 kB
48 kB
52/13 Návrh na ratifikaci Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Usnesení č.63 27 kB
44 kB
65/13 Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 894)
Příloha č.1 23 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.63
Usnesení č.64 20 kB
46 kB
1195/12 Dočasné snížení minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách
Usnesení č.65 29 kB
48 kB
Plán operační přípravy státního území České republiky na léta 2013 až 2016 č.j. V11/2013
Usnesení č.66 Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2013 a 2014 č.j. V8/2013
Usnesení č.67 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/30 Peněžní prostředky vynaložené na konzultační, právní a poradenské služby z kapitoly státního rozpočtu 312 - Ministerstvo financí č.j. V215/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk