Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2013-01-09
Program jednání 48 kB
144 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 84 kB
Usnesení č.1 27 kB
44 kB
194/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.2 27 kB
44 kB
2/13 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Jana Farského, Miroslava Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 872)
Příloha č.1 36 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.2
Usnesení č.3 27 kB
44 kB
1338/12 Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 873)
Příloha č.1 23 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.3
Usnesení č.4 27 kB
44 kB
3/13 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 875)
Příloha č.1 38 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.4
Usnesení č.5 26 kB
43 kB
4/13 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 876)
Příloha č.1 23 kB
21 kB
Příloha č.1 k usnesení č.5
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.6 28 kB
56 kB
860/12 Státní politika životního prostředí České republiky na léta 2012 až 2020
ikonka - bylo zrušeno usn. 1026/2016
Usnesení č.7 25 kB
43 kB
1333/12 Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013 a 2014 s výhledem na léta 2015 až 2020
Usnesení č.8 20 kB
44 kB
1329/12 Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání
Usnesení č.9 27 kB
44 kB
1346/12 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012
Usnesení č.10 27 kB
46 kB
1328/12 Zpráva o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za léta 2009 až 2012
Usnesení č.11 19 kB
44 kB
1327/12 Zpráva o plnění opatření pro léta 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 až 2015)
Usnesení č.12 25 kB
42 kB
1322/12 Souhrnná zpráva za rok 2011 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014
ikonka - mění usnesení usn. 262/2011
Usnesení č.13 26 kB
43 kB
1295/12 Návrh na zvýšení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů v kapitole Ministerstva spravedlnosti - justiční část v letech 2013 až 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.14 20 kB
45 kB
1319/12 Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu
ikonka - bylo změněno usn. 33/2019
ikonka - bylo změněno Usnesení č.15 20 kB
45 kB
1320/12 Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb
ikonka - bylo změněno usn. 35/2019
Usnesení č.16 26 kB
43 kB
1341/12 Významná veřejná zakázka Národní ústav duševního zdraví - Výběr dodavatele stavby
Usnesení č.17 27 kB
45 kB
1318/12 Aktualizace dokumentace programu č. 233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Příloha č.1 47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.17
Usnesení č.18 27 kB
45 kB
1344/12 Změna usnesení vlády ze dne 29. června 2011 č. 504, o změně dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 227 270 Výstavba silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
Příloha č.1 58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.18
ikonka - mění usnesení usn. 504/2011
Usnesení č.19 28 kB
46 kB
1331/12 Změna Zásad pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a o stanovení výše příspěvku pro rok 2013
Příloha č.1 32 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.19
ikonka - mění usnesení usn. 63/2007
Usnesení č.20 26 kB
44 kB
1306/12 Zrušení úkolu č. 6 v usnesení vlády ze dne 27. srpna 2008 č. 1076, o Systémových opatřeních k předcházení nežádoucím situacím v souvislosti s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady
ikonka - mění usnesení usn. 1076/2008
Usnesení č.21 26 kB
42 kB
1313/12 Realizace opatření Ministerstva spravedlnosti k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev
Usnesení č.22 27 kB
44 kB
1336/12 Průběžná informace o aktuálním stavu správy vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012 – stav ke dni 14. prosince 2012
Usnesení č.23 21 kB
42 kB
1343/12 Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 8. listopadu 2012 č. 818/D, k závěrům kontrol na projektech Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Usnesení č.24 20 kB
44 kB
1334/12 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, na 49. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 1. až 3. února 2013
Usnesení č.25 20 kB
44 kB
1335/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministryně zahraničních věcí Gruzie Mai Panjikidze v České republice dne 15. ledna 2013
Usnesení č.26 27 kB
44 kB
19/13 Informace o nasazení příslušníků nasaditelného spojovacího modulu do operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Turecké republice
Usnesení č.27 26 kB
43 kB
23/13 Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.28 29 kB
47 kB
30/13 Zpráva o dosavadním průběhu provádění amnestie udělené prezidentem republiky dne 1. ledna 2013
ikonka - bylo změněno usn. 484/2013
Usnesení č.29 Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V208/2012
Usnesení č.30 25 kB
Informace o řešení územního dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958 a návrh dalšího postupu č.j. V191/2012
Příloha č.1 12 kB
Příloha č.1 k usnesení č.30
Usnesení č.31 Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky č.j. T47/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk