Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-12-19
Program jednání 41 kB
122 kB
Dodatek č.1 46 kB
Záznam z jednání 107 kB
Usnesení č.936 23 kB
59 kB
1300/12 Návrh opatření vlády České republiky pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti
Usnesení č.937 27 kB
52 kB
1007/12 Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Usnesení č.938 27 kB
54 kB
1005/12 Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
Usnesení č.939 19 kB
54 kB
1233/12 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Usnesení č.940 19 kB
54 kB
1269/12 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.941 19 kB
53 kB
1264/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.942 19 kB
53 kB
1060/12 Návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Usnesení č.943 19 kB
52 kB
1098/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
Usnesení č.944 26 kB
52 kB
1284/12 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 859)
Příloha č.1 28 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.944
Usnesení č.945 26 kB
52 kB
1285/12 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 860)
Příloha č.1 28 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.945
Usnesení č.946 26 kB
52 kB
1286/12 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 861)
Příloha č.1 29 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.946
Usnesení č.947 26 kB
52 kB
1287/12 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 862)
Příloha č.1 30 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.947
Usnesení č.948 26 kB
52 kB
1288/12 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 863)
Příloha č.1 24 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.948
Usnesení č.949 27 kB
54 kB
1289/12 Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Otty Chaloupky, Davida Kádnera a Miroslava Petráně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 864)
Příloha č.1 35 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.949
Usnesení č.950 26 kB
52 kB
1290/12 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 866)
Příloha č.1 39 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.950
Usnesení č.951 26 kB
52 kB
1291/12 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 867)
Příloha č.1 38 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.951
Usnesení č.952 26 kB
52 kB
1292/12 Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 868)
Příloha č.1 23 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.952
Usnesení č.953 27 kB
54 kB
1275/12 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
Usnesení č.954 29 kB
58 kB
1297/12 Centrální registr administrativních budov
Usnesení č.955 20 kB
54 kB
1277/12 Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plán
Příloha č.1 32 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.955
Usnesení č.956 23 kB
44 kB
1283/12 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 – 2017
Usnesení č.957 44 kB
102 kB
1298/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2012
Usnesení č.958 19 kB
52 kB
1271/12 Návrh na schválení Seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.958
Usnesení č.959 30 kB
58 kB
1299/12 Návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Usnesení č.960 27 kB
54 kB
1280/12 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Rumunsku, která se uskutečnila ve dnech 17. – 18. října 2012
Usnesení č.961 27 kB
54 kB
1281/12 Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Hillary R. Clinton v České republice dne 3. prosince 2012
Usnesení č.962 19 kB
53 kB
1303/12 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Usnesení č.963 27 kB
54 kB
1316/12 Žádost o uvolnění vázaných výdajů kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství roku 2012 pro Státní zemědělský intervenční fond
ikonka - mění usnesení usn. 178/2012
Usnesení č.964 32 kB
67 kB
1312/12 Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
Usnesení č.965 26 kB
52 kB
1315/12 Návrh usnesení vlády na jmenování zástupce finančního arbitra
Usnesení č.966 20 kB
54 kB
1252/12 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk