Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-12-05
Program jednání 39 kB
104 kB
Dodatek č.1 41 kB
Záznam z jednání 91 kB
Usnesení č.884 25 kB
67 kB
1032/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.885 26 kB
69 kB
957/12 Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin
Usnesení č.886 17 kB
67 kB
1140/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
Usnesení č.887 18 kB
68 kB
954/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
Usnesení č.888 25 kB
66 kB
1218/12 Návrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 848)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.888
Usnesení č.889 24 kB
70 kB
1152/12 Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání“
Usnesení č.890 28 kB
71 kB
1180/12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 11/33 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondy" - stanoviska MMR, MŽP a MK
Usnesení č.891 23 kB
66 kB
1077/12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/26 "Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011"
ikonka - bylo změněno Usnesení č.892 25 kB
68 kB
1223/12 Teze k zavedení nové informační povinnosti právnických osob, které vstupují do smluvních vztahů s veřejným sektorem
ikonka - bylo změněno usn. 39/2013
Usnesení č.893 26 kB
68 kB
1227/12 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
Usnesení č.894 27 kB
72 kB
633/12 Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadů
Příloha č.1 44 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.894
ikonka - ruší usnesení usn. 506/2000
Usnesení č.895 25 kB
68 kB
1204/12 Změna statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a návrh na jmenování místopředsedů Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Příloha č.1 31 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.895
ikonka - mění usnesení usn. 1033/2001
Usnesení č.896 25 kB
66 kB
1200/12 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2012
Příloha č.1 24 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.896
Usnesení č.897 25 kB
67 kB
1201/12 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2012
Příloha č.1 23 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.897
Usnesení č.898 28 kB
73 kB
1222/12 Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb prezidenta České republiky
Usnesení č.899 25 kB
67 kB
1215/12 Pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2013 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2014 a 2015
Usnesení č.900 27 kB
69 kB
1203/12 Návrh na přístup České republiky k Dohodě o zřízení Evropské Molekulární Biologické Laboratoře (EMBL)
Usnesení č.901 28 kB
72 kB
1198/12 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Usnesení č.902 28 kB
70 kB
1217/12 Návrh na obeslání 31. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (11. – 13. prosince 2012, Ženeva, Švýcarsko)
Příloha č.1 23 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.902
Usnesení č.903 17 kB
66 kB
1213/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha v České republice dne 7. prosince 2012.
Usnesení č.904 25 kB
66 kB
1214/12 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 9. - 11. prosince 2012
Usnesení č.905 26 kB
68 kB
1212/12 Zpráva o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na ministerském zasedání mezi EU a Ligou arabských států v Káhiře dne 13. listopadu 2012
Usnesení č.906 26 kB
68 kB
1240/12 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013
Usnesení č.907 27 kB
70 kB
1231/12 Informace o plnění hlavních úkolů podle harmonogramu optimalizace vojenských újezdů k 30. listopadu 2012
Usnesení č.908 24 kB
68 kB
1232/12 Návrh dokončení přezbrojení resortu Ministerstva obrany ručními palnými zbraněmi jednotlivce
Usnesení č.909 25 kB
68 kB
1241/12 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013
Usnesení č.910 24 kB
66 kB
1258/12 Informace o stavu procesu výběru strategického investora do společnosti České aeroline a.s. - naplňování usnesení vlády České republiky č. 817 ze dne 8. listopadu 2012
Usnesení č.911 26 kB
76 kB
1257/12 Ustanovení hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek podaných k nadlimitní veřejné zakázce "Pořízení aplikace MS 2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje"

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk