Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-11-28
Program jednání 40 kB
97 kB
Dodatek č.1 40 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.861 27 kB
54 kB
1010/12 Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Usnesení č.862 29 kB
56 kB
1101/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.863 26 kB
52 kB
1190/12 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů (sněmovní tisk č. 838)
Příloha č.1 32 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.863
Usnesení č.864 26 kB
52 kB
1191/12 Návrh poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka, Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 836)
Příloha č.1 29 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.864
Usnesení č.865 26 kB
52 kB
1192/12 Návrh poslanců Zuzky Bebarové - Rujbrové, Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (sněmovní tisk č. 839)
Příloha č.1 34 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.865
Usnesení č.866 27 kB
54 kB
1193/12 Návrh poslanců Michala Babáka, Davida Kádnera a Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 844)
Příloha č.1 33 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.866
Usnesení č.867 44 kB
80 kB
1174/12 Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období let 2014 až 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce
Příloha č.1 25 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.867
Usnesení č.868 20 kB
54 kB
1177/12 Návrh usnesení vlády k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu
Usnesení č.869 19 kB
43 kB
1155/12 Žádost o výjimku ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání
Příloha č.1 139 kB
Příloha č.1 k usnesení č.869
Usnesení č.870 46 kB
104 kB
1194/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc říjen 2012
Usnesení č.871 27 kB
54 kB
1176/12 Dotační programy zemědělství pro rok 2013, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.872 26 kB
54 kB
1188/12 Informace o vzniku pracovní skupiny Národní ekonomické rady vlády pro oblast klíčových výkonných ukazatelů ve veřejné správě a spolupráci se státní správou
Usnesení č.873 26 kB
54 kB
1183/12 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012
Příloha č.1 25 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.873
Příloha č.2 23 kB
38 kB
Příloha č.2 k usnesení č.873
Usnesení č.874 27 kB
54 kB
1185/12 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní cesty prezidenta republiky Václava Klause do Laoské lidově demokratické republiky na 9. summit Asijsko - evropského setkání (ASEM) ve dnech 3. až 7. listopadu 2012
Usnesení č.875 19 kB
53 kB
1186/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Kosovské republiky Envera Hoxhaje v České republice ve dnech 2. a 3. prosince 2012
Usnesení č.876 20 kB
54 kB
1211/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
Usnesení č.877 27 kB
54 kB
1208/12 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2012
Usnesení č.878 20 kB
53 kB
1207/12 Směrnice pro expertní jednání o návrhu nového znění Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (včetně nového znění Stanov Mezinárodní investiční banky)
Usnesení č.879 28 kB
54 kB
1197/12 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Maďarské republice ve dnech 4. a 5. prosince 2012
Usnesení č.880 25 kB
51 kB
Informace k průběhu přímé volby prezidenta republiky
Usnesení č.881 25 kB
51 kB
Informace o vzdání se funkce zástupkyně hlavního hygienika České republiky
Usnesení č.882 29 kB
56 kB
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
Usnesení č.883 26 kB
52 kB
Návrh na zpětvzetí návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015 (sněmovní tisk č. 813) z projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk