Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-11-14
Program jednání 45 kB
124 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.819 26 kB
68 kB
781/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikonka - bylo změněno Usnesení č.820 27 kB
70 kB
1117/12 Návrh změn Legislativních pravidel vlády
Příloha č.1 117 kB
199 kB
Příloha č.1 k usnesení č.820
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 188/1998 , usn. 128/2012
Usnesení č.821 25 kB
54 kB
924/12 Stanovisko Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky
Usnesení č.822 26 kB
68 kB
991/12 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/19 Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007 - 2013 na stabilizaci a rozvoj měst
Usnesení č.823 26 kB
68 kB
992/12 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/20 Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007 - 2013 na rozvoj měst
Usnesení č.824 24 kB
68 kB
1137/12 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/18 Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 - 2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí
Usnesení č.825 25 kB
68 kB
993/12 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/29 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011
Usnesení č.826 25 kB
68 kB
844/12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/25 Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy a stanovisko Ministerstva zdravotnictví k tomuto kontrolnímu závěru
Usnesení č.827 25 kB
68 kB
987/12 Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/34 Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev
Usnesení č.828 25 kB
68 kB
997/12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republiky
Usnesení č.829 25 kB
67 kB
1024/12 Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/38 Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek
Usnesení č.830 28 kB
72 kB
1138/12 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 3. čtvrtletí 2012
Příloha č.1 22 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.830
Příloha č.2 26 kB
31 kB
Příloha č.2 k usnesení č.830
ikonka - bylo změněno Usnesení č.831 30 kB
75 kB
1107/12 Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011, Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2011 a Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2011
ikonka - bylo změněno usn. 416/2016
ikonka - mění usnesení usn. 1572/2009
Usnesení č.832 25 kB
67 kB
1154/12 Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k právní úpravě problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNA
Příloha č.1 23 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.832
Usnesení č.833 29 kB
50 kB
1094/12 Informace k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujících
Usnesení č.834 31 kB
51 kB
1106/12 Návrh způsobu určování účasti České republiky ve volitelných programech Evropské kosmické agentury, výše a způsobu úhrady stávajících a nových závazků vůči Evropské kosmické agentuře od roku 2013 a mandátu pro jednání na Radě Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, která se uskuteční v Casertě ve dnech 20. a 21. listopadu 2012
Příloha č.1 34 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.834
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.835 17 kB
67 kB
1139/12 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.836 26 kB
68 kB
1134/12 Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a návrh systemizace příslušníků a početních stavů občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2013
Usnesení č.837 25 kB
68 kB
1150/12 Záměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Usnesení č.838 20 kB
72 kB
1132/12 Návrh na bezúplatný převod administrativního objektu Horní náměstí č.p. 103 Opava - Město a bezúplatné nabytí administrativního objektu Krnovská č.p. 2861 Opava - Předměstí
Příloha č.1 29 kB
60 kB
Příloha č.1 k usnesení č.838
Usnesení č.839 24 kB
64 kB
1142/12 Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 2012
Usnesení č.840 24 kB
66 kB
1133/12 Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem
Usnesení č.841 17 kB
67 kB
1144/12 Návrh na převod podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízkopříjmové země
Usnesení č.842 26 kB
70 kB
1145/12 Nominace náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období let 2010 až 2014 - nominace Svazu měst a obcí České republiky
ikonka - mění usnesení usn. 1163/2004
Usnesení č.843 24 kB
67 kB
1143/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Usnesení č.844 28 kB
72 kB
1136/12 Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (28. až 30. listopadu 2012, Řím, Italská republika)
Příloha č.1 26 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.844
Usnesení č.845 19 kB
68 kB
1148/12 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené 1. náměstkem ministra zahraničních věcí v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, na formální zasedání ministrů zahraničních věcí států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 6. a 7. prosince 2012 v Dublinu
Usnesení č.846 25 kB
68 kB
1160/12 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2012 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.847 30 kB
78 kB
1161/12 Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk