Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-10-31
Program jednání 32 kB
83 kB
Dodatek č.1 43 kB
Upozornění 29 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.790 20 kB
82 kB
1057/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.791 27 kB
43 kB
1089/12 Návrh poslance Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 816)
Příloha č.1 28 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.791
Usnesení č.792 25 kB
78 kB
1059/12 Aktuální vyhodnocení plnění harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky formou transformace
ikonka - bylo změněno Usnesení č.793 19 kB
79 kB
1074/12 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 247)
Příloha č.1 54 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.793
ikonka - bylo změněno usn. 248/2015 , usn. 712/2013
Usnesení č.794 17 kB
42 kB
1082/12 Aktualizovaná Rámcová pozice k návrhům nařízení pro politiku soudržnosti 2014-2020
Usnesení č.795 25 kB
42 kB
1091/12 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.796 30 kB
48 kB
1083/12 Návrh na obeslání 7. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Stockholm, Švédsko, 14.-16. listopadu 2012)
Příloha č.1 26 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.796
Usnesení č.797 20 kB
43 kB
1087/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Srbské republiky Ivana Mrkiće v České republice dne 5. listopadu 2012
Usnesení č.798 27 kB
44 kB
1086/12 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničí ve Francouzské republice dne 4. října 2012
Usnesení č.799 26 kB
44 kB
1105/12 Rozšíření programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Syrské arabské republiky
ikonka - mění usnesení usn. 522/2012
Usnesení č.800 24 kB
42 kB
1102/12 Jmenování předsedy Vrchního soudu v Praze
Usnesení č.801 28 kB
46 kB
1112/12 Návrh na obeslání 5. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná v Korejské republice v Soulu ve dnech 12. – 17. listopadu 2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk