Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-10-24
Program jednání 35 kB
82 kB
Dodatek č.1 32 kB
Upozornění 28 kB
Záznam z jednání 69 kB
Usnesení č.777 19 kB
66 kB
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
Usnesení č.778 19 kB
44 kB
927/12 Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
Usnesení č.779 26 kB
66 kB
1070/12 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové - Rujbrové, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 814)
Příloha č.1 30 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.779
Usnesení č.780 26 kB
67 kB
1071/12 Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 811)
Příloha č.1 39 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.780
Usnesení č.781 20 kB
67 kB
1073/12 Analýza problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení
Usnesení č.782 40 kB
56 kB
1072/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc září 2012
Usnesení č.783 20 kB
68 kB
1076/12 Návrh na uskutečnění společného jednání vlády České republiky a vlády Slovenské republiky v České republice a ve Slovenské republice dne 29. října 2012
Usnesení č.784 27 kB
68 kB
1063/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci
Usnesení č.785 29 kB
71 kB
1078/12 Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním a podpisem Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi a návrh na její ratifikaci
Usnesení č.786 30 kB
72 kB
1064/12 Návrh na obeslání 24. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Švýcarská konfederace, 12. až 16. listopadu 2012)
Příloha č.1 29 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.786
Usnesení č.787 21 kB
81 kB
1065/12 Návrh na uskutečnění pracovní cesty 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí států Visegrádské skupiny, států západního Balkánu, Bulharské republiky, Rumunska, Řecké republiky a zástupců Evropské komise dne 25. října 2012 ve Varšavě
Usnesení č.788 20 kB
36 kB
1066/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy státní ministryně zahraničních věcí Indické republiky Preneet Kaur v České republice ve dnech 31. října až 3. listopadu 2012
Usnesení č.789 27 kB
70 kB
1080/12 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví na rok 2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk