Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-10-10
Program jednání 42 kB
111 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.737 25 kB
54 kB
713/12 Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
Usnesení č.738 24 kB
52 kB
1000/12 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012
Usnesení č.739 25 kB
52 kB
1016/12 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Lenky Andrýsové a Ivana Fuksy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 802)
Příloha č.1 31 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.739
Usnesení č.740 26 kB
54 kB
1019/12 Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2011 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011
Příloha č.1 21 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.740
Usnesení č.741 26 kB
56 kB
1022/12 Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v ČR
Usnesení č.742 25 kB
55 kB
709/12 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/16 - „Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy"
Usnesení č.743 25 kB
52 kB
785/12 Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/21 – Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek závazků
Usnesení č.744 26 kB
55 kB
884/12 Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 „Peněžní prostředky poskytnuté ČEB, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát“
Usnesení č.745 24 kB
52 kB
757/12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/23 „Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra“
Usnesení č.746 25 kB
54 kB
855/12 Kontrolním závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/27 "Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské Unie"
Usnesení č.747 25 kB
53 kB
836/12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k 31.12.2010
Usnesení č.748 25 kB
54 kB
808/12 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/35 "Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města Prahy"
Usnesení č.749 24 kB
54 kB
905/12 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/24 "Peněžní prostředky státu poskytované z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti v oblasti mládeže a sportu zdravotně postižených"
Usnesení č.750 19 kB
56 kB
1009/12 Opatření vyplývající z doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámec
Usnesení č.751 29 kB
58 kB
1013/12 Návrh na ratifikaci Úmluvy o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001)
Příloha č.1 21 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.751
Příloha č.2 21 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.751
Usnesení č.752 28 kB
58 kB
1014/12 Návrh na podpis a schválení Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)
Usnesení č.753 25 kB
54 kB
1003/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
Usnesení č.754 25 kB
54 kB
1015/12 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 11.-12. října 2012
Usnesení č.755 25 kB
54 kB
1021/12 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Polské republice dne 26. dubna 2012
Usnesení č.756 18 kB
54 kB
175/12 Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství
Usnesení č.757 18 kB
56 kB
1033/12 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v nabídkovém řízení na výběr dopravce pro zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc
Usnesení č.758 15 kB
51 kB
1035/12 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.759 28 kB
58 kB
1028/12 Návrh na sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu
Usnesení č.760 15 kB
52 kB
1045/12 Návrh na odvolání a jmenování hlavního hygienika České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk