Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-10-03
Program jednání 41 kB
115 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 96 kB
Usnesení č.710 30 kB
48 kB
663/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.711 27 kB
68 kB
950/12 Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou
Usnesení č.712 27 kB
54 kB
86/12 Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Usnesení č.713 27 kB
44 kB
881/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.714 20 kB
44 kB
740/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.715 27 kB
44 kB
733/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.716 28 kB
44 kB
638/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.717 19 kB
44 kB
925/12 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Usnesení č.718 19 kB
53 kB
862/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Usnesení č.719 18 kB
52 kB
863/12 Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
Usnesení č.720 28 kB
44 kB
800/12 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. …/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státy
Usnesení č.721 19 kB
42 kB
970/12 Národní program snižování emisí ze zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.722 18 kB
42 kB
978/12 Návrh na změnu v monitoringu hospodaření obcí
ikonka - bylo zrušeno usn. 742/2017
Usnesení č.723 25 kB
66 kB
960/12 Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2012
Usnesení č.724 20 kB
69 kB
962/12 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 25)
Příloha č.1 321 kB
Příloha č.1 k usnesení č.724
Usnesení č.725 27 kB
68 kB
946/12 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.726 30 kB
72 kB
975/12 Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
Příloha č.1 27 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.726
Příloha č.2 28 kB
27 kB
Příloha č.2 k usnesení č.726
ikonka - bylo změněno usn. 733/2018
Usnesení č.727 26 kB
42 kB
982/12 Závěrečné vyhodnocení cílů programu reprodukce majetku č. 214 210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru České republiky
Usnesení č.728 26 kB
44 kB
981/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci
Usnesení č.729 30 kB
48 kB
986/12 Návrh na obeslání Mimořádného kongresu Světové meteorologické organizace (Ženeva, Švýcarská konfederace, 29. až 31. října 2012)
Příloha č.1 24 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.729
Usnesení č.730 30 kB
50 kB
976/12 Návrh na obeslání 11. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (8. až 19. října 2012, Hyderabad, Indická republika)
Příloha č.1 32 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.730
Usnesení č.731 27 kB
43 kB
979/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka v České republice dne 10. října 2012
Usnesení č.732 28 kB
44 kB
995/12 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
Usnesení č.733 28 kB
45 kB
1002/12 Zvýšení kvóty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu v rámci 14. všeobecné revize kvót
Usnesení č.734 20 kB
42 kB
1001/12 Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 25. července 2012 č. 589/D, k řešení problematiky financování projektu Silniční okruh kolem Prahy, Lahovice - Slivenec (SOKP 514)
Usnesení č.735 32 kB
50 kB
1017/12 Informace k aktuálnímu vývoji situace v souvislosti se zvýšeným výskytem intoxikací metylalkoholem - stav ke dni 2. října 2012
Usnesení č.736 25 kB
42 kB
1018/12 Návrh na využití jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha - Ruzyně
ikonka - mění usnesení usn. 198/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk