Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-09-12
Program jednání 34 kB
93 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.656 22 kB
70 kB
907/12 Návrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii ČR a v policejních školách pro rok 2013
Usnesení č.657 20 kB
68 kB
902/12 Návrh systemizace celkových početních stavů příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru České republiky včetně rozpočtu platových a s nimi souvisejících výdajů pro rok 2013
Usnesení č.658 26 kB
68 kB
896/12 Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Jany Drastichové a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 766)
Příloha č.1 31 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.658
Usnesení č.659 20 kB
68 kB
920/12 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020
Usnesení č.660 19 kB
68 kB
923/12 Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů v České republice
Usnesení č.661 28 kB
72 kB
922/12 Způsob financování provozu základních registrů po 1. červenci 2012
Příloha č.1 23 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.661
ikonka - bylo změněno Usnesení č.662 31 kB
74 kB
921/12 Zhodnocení analýzy naplnění pravidla n+3 / n+2 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2012 - 2015
ikonka - bylo změněno usn. 387/2013
Usnesení č.663 27 kB
68 kB
916/12 Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem nám. T. G. Masaryka č. p. 145, Příbram I
Příloha č.1 25 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.663
ikonka - mění usnesení usn. 663/2002
Usnesení č.664 28 kB
69 kB
910/12 Návrh na schválení nové hraniční dokumentace česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995
Usnesení č.665 29 kB
70 kB
908/12 Návrh na obeslání 56. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 17. 9. – 21. 9. 2012 ve Vídni
Usnesení č.666 29 kB
71 kB
899/12 Návrh na obeslání 3. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami
Příloha č.1 27 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.666
Usnesení č.667 31 kB
74 kB
912/12 Návrh na obeslání Světové konference o mezinárodních telekomunikacích (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 3. až 14. 12. 2012)
Příloha č.1 26 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.667
Usnesení č.668 27 kB
68 kB
903/12 Zpráva o průběhu a výsledcích 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2. – 6. července 2012)
Usnesení č.669 20 kB
68 kB
914/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Gruzii ve dnech 16. – 18. září 2012
Usnesení č.670 19 kB
67 kB
913/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministryně pro záležitosti Evropské unie Švédska Birgitty Ohlssonové v České republice dne 13. září 2012
Usnesení č.671 37 kB
82 kB
931/12 Centralizace auditů na Ministerstvu financí - změna nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (SF/FS/EFF)
Příloha č.1 26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.671
ikonka - ruší usnesení usn. 884/2007 , usn. 760/2007 , usn. 1383/2007 , usn. 1382/2007
Usnesení č.672 26 kB
68 kB
930/12 Veřejná zakázka "Zajištění provozu a servisu železničního telekomunikačního majetku"
Usnesení č.673 19 kB
68 kB
933/12 Komentář České republiky ke Druhé zprávě Výboru expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Charty Českou republikou
Usnesení č.674 31 kB
75 kB
935/12 Návrh na obeslání 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v USA a pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v USA
Usnesení č.675 29 kB
70 kB
942/12 Informace o vývoji situace v souvislosti s výskytem otrav metylalkoholem
Usnesení č.676 17 kB
66 kB
941/12 Návrh na vyslovení souhlasu vlády s odvoláním a jmenováním ředitele Vojenského zpravodajství
Usnesení č.677 Plnění úkolů z usnesení vlády č. 561/V ze dne 19. července 2012 č.j. V174/2012
Usnesení č.678 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci č..j. D212/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk