Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-08-29
Program jednání 42 kB
119 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 93 kB
Usnesení č.621 20 kB
54 kB
685/12 Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích
Usnesení č.622 18 kB
53 kB
762/12 Návrh nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
Usnesení č.623 19 kB
54 kB
739/12 Návrh nařízení vlády o stanovení Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
Usnesení č.624 26 kB
52 kB
864/12 Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 760)
Příloha č.1 29 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.624
Usnesení č.625 27 kB
52 kB
871/12 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 758)
Příloha č.1 36 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.625
Usnesení č.626 26 kB
52 kB
872/12 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 759)
Příloha č.1 33 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.626
Usnesení č.627 26 kB
54 kB
817/12 Vyhodnocení Programu podpory filmového průmyslu za rok 2011
Usnesení č.628 30 kB
58 kB
804/12 Evaluace postupu orgánů veřejné správy při řešení eskalace napětí ve Šluknovském výběžku v období od června do listopadu roku 2011
Usnesení č.629 19 kB
52 kB
846/12 Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace
ikonka - bylo změněno Usnesení č.630 34 kB
66 kB
861/12 Návrh nového Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a návrh na odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Příloha č.1 59 kB
97 kB
Příloha č.1 k usnesení č.630
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 590/2017 , usn. 32/2016 , usn. 332/2014
ikonka - mění usnesení usn. 40/2010
Usnesení č.631 31 kB
60 kB
813/12 Písemná informace o krocích učiněných při realizaci doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen týkajících se domácího a sexuálního násilí (doporučení č. 23) a sterilizací provedených v rozporu s právem (doporučení č. 35)
ikonka - mění usnesení usn. 341/2011
Usnesení č.632 20 kB
54 kB
873/12 Návrh provádění článku 7 odstavců 4, 7 a 8 Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS), týkajícího se vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a analýzy bezpečnostních rizik
Usnesení č.633 28 kB
58 kB
712/12 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014
Usnesení č.634 31 kB
60 kB
819/12 Záměr zefektivnění výkonu státní statistické služby
Usnesení č.635 26 kB
52 kB
820/12 Optimalizace provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu - další postup v realizaci usnesení vlády ze dne 11. května 2011 č. 343, o optimalizaci provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
ikonka - ruší usnesení usn. 343/2011
Usnesení č.636 19 kB
54 kB
857/12 Prodej vybraných cenných papírů, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č.1 55 kB
176 kB
Příloha č.1 k usnesení č.636
Příloha č.2 33 kB
76 kB
Příloha č.2 k usnesení č.636
Usnesení č.637 19 kB
52 kB
812/12 Bezúplatný převod nemovitého majetku státu – pozemku p.č. 5 v katastrálním území Velká Víska, obec Hořovice, s nímž má právo hospodařit podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p., do vlastnictví územně samosprávného celku – města Hořovice
Usnesení č.638 21 kB
56 kB
853/12 Poskytnutí peněžního daru České republiky vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů v letech 2014 – 2017 a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil v letech 2015 – 2017
Usnesení č.639 24 kB
51 kB
867/12 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011
Usnesení č.640 24 kB
52 kB
859/12 Jmenování předsedy Vrchního soudu v Olomouci
Usnesení č.641 18 kB
52 kB
869/12 Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky z Úřadu vlády České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č.1 22 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.641
Usnesení č.642 27 kB
54 kB
854/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu
Usnesení č.643 31 kB
60 kB
870/12 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení, Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob
Příloha č.1 111 kB
204 kB
Příloha č.1 k usnesení č.643
Usnesení č.644 19 kB
52 kB
879/12 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk