Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-08-22
Program jednání 45 kB
130 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.602 27 kB
68 kB
681/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.603 28 kB
44 kB
616/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.604 27 kB
67 kB
671/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.605 27 kB
68 kB
682/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Usnesení č.606 27 kB
66 kB
698/12 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Usnesení č.607 19 kB
67 kB
667/12 Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.608 27 kB
67 kB
847/12 Návrh poslanců Borise Šťastného, Stanislava Polčáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 757)
Příloha č.1 35 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.608
Usnesení č.609 26 kB
66 kB
848/12 Návrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové, Milady Halíkové, Dany Filipi, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně, Jany Suché, Zdeňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 756)
Příloha č.1 30 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.609
Usnesení č.610 22 kB
72 kB
821/12 Návrhy ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období let 2014 až 2020
Usnesení č.611 27 kB
68 kB
824/12 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 2. čtvrtletí 2012
Příloha č.1 38 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.611
Příloha č.2 35 kB
40 kB
Příloha č.2 k usnesení č.611
Usnesení č.612 26 kB
66 kB
841/12 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2012
Usnesení č.613 25 kB
66 kB
831/12 Závěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysílání
Usnesení č.614 17 kB
64 kB
835/12 Návrh na změnu složení výboru Státního fondu rozvoje bydlení
Usnesení č.615 30 kB
70 kB
838/12 Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.616 28 kB
70 kB
832/12 Návrh na obeslání 11. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.616
Usnesení č.617 27 kB
67 kB
826/12 Zpráva o státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Malajsii a v Indonéské republice ve dnech 3. až 10. července 2012
Usnesení č.618 27 kB
68 kB
851/12 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 27. až 30. července 2012
Usnesení č.619 27 kB
68 kB
827/12 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Polské republiky Radoslawa Sikorského v České republice ve dnech 4. a 5. července 2012
Usnesení č.620 27 kB
67 kB
828/12 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Lotyšské republiky Valdise Dombrovskise v České republice ve dnech 24. a 25. července 2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk