Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-08-15
Program jednání 27 kB
74 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.590 28 kB
45 kB
451/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.591 29 kB
46 kB
434/12 Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Usnesení č.592 25 kB
42 kB
784/12 Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2011
Usnesení č.593 29 kB
46 kB
797/12 Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a Doporučení Veřejného ochránce práv ke změně zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Příloha č.1 56 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.593
Usnesení č.594 32 kB
48 kB
799/12 Návrh změny v uplatňování Zásad realizace programů průmyslové spolupráce
Usnesení č.595 25 kB
44 kB
802/12 Základní parametry zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku Distribuce a prodej kuponů emise 2014 a následující emise
ikonka - bylo změněno Usnesení č.596 27 kB
45 kB
794/12 Finanční zajištění investiční akce Generální rekonstrukce rádiové sítě Horské služby
ikonka - bylo změněno usn. 1030/2014 , usn. 670/2013
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.597 28 kB
70 kB
1349/11 Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her
ikonka - bylo zrušeno usn. 173/2013
Usnesení č.598 27 kB
68 kB
695/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.599 27 kB
68 kB
816/12 Zpráva o průběhu a výsledcích 5. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (La Rochelle, Francouzská republika, 14. až 18. května 2012)
ikonka - bylo změněno usn. 876/2015
Usnesení č.600 26 kB
42 kB
850/12 Informace o optimalizaci sítě zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
Usnesení č.601 Možnosti dalšího postupu ve věci česko-slovenských důchodů po předložení nových předběžných otázek Nejvyšším správním soudem České republiky Soudnímu dvoru Evropské unie č.j. V160/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk