Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-07-25
Program jednání 42 kB
112 kB
Dodatek č.1 46 kB
Záznam z jednání 101 kB
Usnesení č.565 28 kB
69 kB
190/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.566 27 kB
54 kB
751/12 Návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740)
Příloha č.1 42 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.566
Usnesení č.567 26 kB
67 kB
775/12 Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Michala Babáka a Jany Drastichové na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o prokazování zdrojů k jeho nabytí (sněmovní tisk. č. 748)
Příloha č.1 35 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.567
Usnesení č.568 26 kB
68 kB
788/12 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jaroslava Krákory, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 752)
Příloha č.1 27 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.568
ikonka - bylo změněno Usnesení č.569 27 kB
68 kB
772/12 Návrh legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samospráv
ikonka - bylo změněno usn. 39/2013
Usnesení č.570 32 kB
75 kB
768/12 Návrh na zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování v letech 2013-2015 ve struktuře Úřadu vlády České republiky
Příloha č.1 21 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.570
Usnesení č.571 31 kB
74 kB
764/12 Narovnání právních vztahů mezi Českou republikou a skupinou CTP
Usnesení č.572 25 kB
66 kB
771/12 Veřejná zakázka Modernizace tratě Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí
ikonka - bylo změněno Usnesení č.573 30 kB
72 kB
770/12 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 246)
Příloha č.1 68 kB
134 kB
Příloha č.1 k usnesení č.573
ikonka - bylo změněno usn. 606/2013 , usn. 320/2013
ikonka - mění usnesení usn. 636/2011 , usn. 1528/2009
Usnesení č.574 20 kB
68 kB
769/12 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 24
Příloha č.1 356 kB
Příloha č.1 k usnesení č.574
Usnesení č.575 28 kB
69 kB
755/12 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 a souhlas s posílením rozpočtu české části spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace
Usnesení č.576 29 kB
72 kB
756/12 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2012 v kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství z důvodu financování projektu spolufinancovaného EU
Usnesení č.577 43 kB
115 kB
776/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2012
Usnesení č.578 28 kB
68 kB
765/12 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011
Usnesení č.579 19 kB
66 kB
761/12 Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2011
Usnesení č.580 19 kB
66 kB
777/12 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.581 29 kB
72 kB
780/12 Vyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích
ikonka - bylo změněno Usnesení č.582 29 kB
72 kB
783/12 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saudské Arábie o leteckých dopravních službách
ikonka - bylo změněno usn. 1038/2016
Usnesení č.583 27 kB
68 kB
759/12 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničí Belgického království Didiera Reynderse v České republice dne 21. června 2012
Usnesení č.584 27 kB
54 kB
474/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.585 34 kB
80 kB
615/12 Návrh na změnu Statutu a obměnu členů Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
Příloha č.1 81 kB
96 kB
Příloha č.1 k usnesení č.585
ikonka - bylo změněno usn. 927/2013
ikonka - mění usnesení usn. 183/2012
Usnesení č.586 19 kB
68 kB
792/12 Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva obrany
Usnesení č.587 29 kB
72 kB
795/12 Jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro čtvrté funkční období a úprava financování členského příspěvku College of Europe
ikonka - mění usnesení usn. 277/2003
Usnesení č.588 26 kB
68 kB
Informace o jednání se švédskou stranou o možnostech překlenovacího řešení ochrany vzdušného prostoru České republiky dalším provozováním letounů JAS-39 Gripen č.j. V140/2012
Usnesení č.589 28 kB
44 kB
Materiál ministra dopravy a ministra financí k řešení problematiky financování projektu SOKP 514 Lahovice - Slivenec č.j. D162/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk