Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-07-19
Program jednání 46 kB
130 kB
Dodatek č.1 32 kB
Upozornění 29 kB
Záznam z jednání 110 kB
Usnesení č.533 28 kB
55 kB
448/12 Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Usnesení č.534 19 kB
54 kB
578/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Usnesení č.535 26 kB
53 kB
743/12 Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 718)
Příloha č.1 31 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.535
Usnesení č.536 27 kB
54 kB
744/12 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 719)
Příloha č.1 35 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.536
Usnesení č.537 26 kB
53 kB
745/12 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 720)
Příloha č.1 41 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.537
Usnesení č.538 26 kB
52 kB
746/12 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 721)
Příloha č.1 33 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.538
Usnesení č.539 26 kB
52 kB
750/12 Návrh poslanců Michala Babáka, Kateřiny Klasnové, Radka Johna a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 738)
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.539
Usnesení č.540 27 kB
53 kB
752/12 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 741)
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.540
Usnesení č.541 27 kB
52 kB
753/12 Návrh poslanců Michala Babáka, Radka Johna, Kateřiny Klasnové a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodník zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (sněmovní tisk č. 742)
Příloha č.1 27 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.541
Usnesení č.542 27 kB
53 kB
754/12 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 743)
Příloha č.1 27 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.542
Usnesení č.543 19 kB
52 kB
694/12 Harmonogram předložení návrhů změn zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Příloha č.1 76 kB
204 kB
Příloha č.1 k usnesení č.543
Usnesení č.544 27 kB
54 kB
734/12 Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011
Příloha č.1 22 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.544
Usnesení č.545 20 kB
54 kB
747/12 Národní zpráva České republiky pro druhý cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2008 – 2012
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.546 29 kB
56 kB
707/12 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
ikonka - mění usnesení usn. 686/2000
ikonka - bylo změněno Usnesení č.547 29 kB
55 kB
729/12 Návrh usnesení vlády ČR ke změně usnesení vlády č. 641/2008 a č. 41/2010
Příloha č.1 47 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.547
ikonka - bylo změněno usn. 824/2013
Usnesení č.548 28 kB
56 kB
693/12 Návrh dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka
Usnesení č.549 30 kB
48 kB
686/12 Aktualizace dokumentace programu č. 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad
Příloha č.1 24 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.549
Usnesení č.550 19 kB
53 kB
735/12 Zpráva o plnění úkolů obsažených v Obecných opatřeních k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva – prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů
Usnesení č.551 27 kB
54 kB
718/12 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2011
Příloha č.1 23 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.551
Usnesení č.552 21 kB
57 kB
731/12 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení č.553 29 kB
57 kB
741/12 Návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003)
Příloha č.1 23 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.553
Usnesení č.554 18 kB
52 kB
749/12 Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 19. června 2012 č. 456/V
Usnesení č.555 28 kB
54 kB
760/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - mění usnesení usn. 275/2012
Usnesení č.556 26 kB
52 kB
786/12 Fiskální strategie ČR ve světle nové makroekonomické predikce
Usnesení č.557 40 kB
92 kB
779/12 Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací
Usnesení č.558 24 kB
51 kB
Zpráva o zajištění obrany České republiky 2011 č.j. D155/2012
Usnesení č.559 25 kB
52 kB
Dopad výběrového řízení na výstavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín na vztahy České republiky se sousedními zeměmi č.j. V121/2012
Usnesení č.560 28 kB
54 kB
Návrh na další optimalizaci skladby a množství ochraňovaných hmotných rezerv č.j. V129/2012
Usnesení č.561 Informace o aktuálním stavu energetické bezpečnosti ČR č.j. V125/2012
Usnesení č.562 Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2011 č.j. T29/2012
Usnesení č.563 Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2011 č.j. T28/2012
Usnesení č.564 Zpráva o činnosti vojenského zpravodajství za rok 2011 č.j. T27/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk