Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-07-04
Program jednání 54 kB
154 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 115 kB
Usnesení č.483 27 kB
54 kB
413/12 Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů
Usnesení č.484 18 kB
52 kB
407/12 Návrh věcného záměru zákona o vojenském letectví
Usnesení č.485 21 kB
56 kB
525/12 Návrh nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
Usnesení č.486 26 kB
52 kB
652/12 Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Vlasty Bohdalové, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 702)
Příloha č.1 29 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.486
Usnesení č.487 27 kB
54 kB
672/12 Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Martina Vacka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 706)
Příloha č.1 31 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.487
Usnesení č.488 26 kB
52 kB
673/12 Návrh poslanců Josefa Šenfelda, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704)
Příloha č.1 27 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.488
Usnesení č.489 27 kB
54 kB
396/12 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/15 Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle Programu rozvoje venkova
Usnesení č.490 25 kB
53 kB
580/12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/12 Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republiky
Usnesení č.491 26 kB
55 kB
518/12 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky včetně opatření resortu k zajištění optimálního procesu realizace nového modelu maturitní zkoušky
Usnesení č.492 28 kB
55 kB
471/12 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/13 Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky
Usnesení č.493 27 kB
54 kB
402/12 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/14 - Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury
Usnesení č.494 26 kB
53 kB
234/12 Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu
Usnesení č.495 25 kB
52 kB
386/12 Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí
Usnesení č.496 27 kB
53 kB
219/12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí
Usnesení č.497 26 kB
53 kB
228/12 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/36 Účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí ke dni 31. prosince 2010
Usnesení č.498 31 kB
75 kB
617/12 Rizikové operační programy - Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce
Usnesení č.499 27 kB
68 kB
636/12 Informace o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
Usnesení č.500 20 kB
54 kB
669/12 Použití části prostředků původně určených na realizaci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva vnitra na rok 2012 na realizaci rekondičního pobytu japonských dětí, pocházejících z oblasti postižené zemětřesením a tsunami a vystavených radioaktivnímu ozáření
Usnesení č.501 27 kB
54 kB
643/12 Zpráva o stavu kosmických aktivit
Usnesení č.502 21 kB
67 kB
650/12 Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Ústeckého kraje podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.503 18 kB
66 kB
662/12 Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky
Příloha č.1 21 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.503
Usnesení č.504 24 kB
63 kB
651/12 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2011
Usnesení č.505 28 kB
68 kB
647/12 Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska v programovém období let 2009 až 2014
Usnesení č.506 29 kB
73 kB
642/12 Návrh změn ve složení Akreditační komise
Usnesení č.507 29 kB
70 kB
641/12 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
Usnesení č.508 28 kB
71 kB
666/12 Návrh na obeslání 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2. až 6. července 2012)
Příloha č.1 32 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.508
Usnesení č.509 29 kB
70 kB
658/12 Návrh na obeslání 11. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Bukurešť, Rumunsko, 6. až 13. července 2012)
Příloha č.1 28 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.509
Usnesení č.510 27 kB
66 kB
656/12 Zpráva o uskutečnění společného zasedání vlád České republiky a Státu Izrael ve dnech 17. a 18. května 2012
Usnesení č.511 25 kB
42 kB
683/12 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 9. února 2011 č. 110, k Harmonogramu činnosti příprav k rozšíření jaderné elektrárny Temelín na léta 2011 a 2012
ikonka - mění usnesení usn. 110/2011
Usnesení č.512 27 kB
66 kB
649/12 Informace o plnění realizace Programu Výstavba pražského metra
Usnesení č.513 20 kB
67 kB
730/12 Návrh na zabezpečení dopravy občanů České republiky a přepravy jejich věcí dopravním letadlem Armády České republiky z Chorvatské republiky ve dnech 24. a 30. června 2012 do České republiky v souvislosti s tragickou dopravní nehodou, k níž došlo dne 23. června 2012 v oblasti Krpani v Chorvatské republice
Usnesení č.514 27 kB
44 kB
725/12 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Myanmaru/Barmy

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk