Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-06-26
Program jednání 38 kB
92 kB
Dodatek č.2 36 kB
Dodatek č.1 34 kB
Dodatek č.3 27 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.457 37 kB
56 kB
607/12 Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015
Usnesení č.458 20 kB
68 kB
547/12 Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015
Příloha č.1 23 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.458
Usnesení č.459 19 kB
68 kB
626/12 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 a léta následující
Usnesení č.460 27 kB
43 kB
495/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.461 28 kB
69 kB
571/12 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení pro pojišťovnictví v právu Evropské unie
Usnesení č.462 28 kB
68 kB
365/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.463 19 kB
68 kB
514/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.
Usnesení č.464 26 kB
66 kB
620/12 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 699)
Příloha č.1 29 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.464
Usnesení č.465 26 kB
66 kB
619/12 Návrh poslanců Leoše Hegera, Borise Šťastného, Aleše Roztočila, Marka Šnajdra, Jiřího Štětiny a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (sněmovní tisk č. 700)
Příloha č.1 22 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.465
Usnesení č.466 26 kB
66 kB
621/12 Návrh poslanců Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka a Tomáše Úlehly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701)
Příloha č.1 31 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.466
Usnesení č.467 27 kB
66 kB
608/12 Vyrozumění Veřejného ochránce práv k nenaplňování práva na spravedlivý proces soudy
Usnesení č.468 19 kB
32 kB
629/12 Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2012 a výhled na 1. pololetí 2013
Příloha č.1 89 kB
313 kB
Příloha č.1 k usnesení č.468
Příloha č.2 96 kB
298 kB
Příloha č.2 k usnesení č.468
Usnesení č.469 27 kB
43 kB
585/12 Projektový záměr PPP D3 v Jihočeském kraji
Usnesení č.470 27 kB
67 kB
612/12 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Usnesení č.471 26 kB
66 kB
622/12 Informace o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření
Usnesení č.472 46 kB
102 kB
630/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2012
Usnesení č.473 25 kB
64 kB
611/12 Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky
Usnesení č.474 27 kB
66 kB
628/12 Vyjádření vlády k žádosti obce Chlumec o stanovení městem
Usnesení č.475 26 kB
67 kB
623/12 Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
Usnesení č.476 20 kB
68 kB
624/12 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 28. – 29. června 2012 v Bruselu
Usnesení č.477 26 kB
66 kB
635/12 Informace o přípravě významné veřejné zakázky v oblasti informatiky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
Usnesení č.478 20 kB
68 kB
631/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo ve dnech 1. – 2. července 2012
Usnesení č.479 18 kB
66 kB
640/12 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
Usnesení č.480 27 kB
67 kB
645/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.481 29 kB
71 kB
648/12 Návrh na obeslání konference OSN o Smlouvě o obchodu se zbraněmi delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupu
Usnesení č.482 27 kB
66 kB
618/12 Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk