Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-06-19
Program jednání 37 kB
101 kB
Dodatek č.1 35 kB
Záznam z jednání 94 kB
Usnesení č.432 27 kB
44 kB
499/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.433 27 kB
44 kB
260/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 384/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.
Usnesení č.434 28 kB
44 kB
584/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.435 29 kB
45 kB
387/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.436 27 kB
44 kB
446/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.437 20 kB
44 kB
513/12 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.438 20 kB
44 kB
519/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.
Usnesení č.439 19 kB
44 kB
555/12 Postup při zpracovávání personálních projektů a jejich ověřování Národním bezpečnostním úřadem
Usnesení č.440 32 kB
50 kB
605/12 Návrh rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s.
Usnesení č.441 30 kB
48 kB
597/12 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a návrh na změnu struktury vázání výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2012
Usnesení č.442 28 kB
45 kB
595/12 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013–2017
Usnesení č.443 26 kB
52 kB
422/12 Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020
Usnesení č.444 19 kB
44 kB
588/12 Návrh programu „Národní program udržitelnosti I“ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení č.445 19 kB
43 kB
587/12 Návrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Národní program udržitelnosti II“
Usnesení č.446 25 kB
42 kB
590/12 Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2011
Usnesení č.447 19 kB
44 kB
592/12 Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky
Usnesení č.448 18 kB
42 kB
604/12 Návrh na odvolání dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky
Usnesení č.449 28 kB
44 kB
591/12 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
Usnesení č.450 20 kB
44 kB
600/12 Návrh na uskutečnění setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v České republice ve dnech 21.- 22. června 2012
Usnesení č.451 28 kB
45 kB
599/12 Zpráva o uskutečněné oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na Palestinských územích a v Kyperské republice ve dnech 5. - 8. května 2012
Usnesení č.452 27 kB
44 kB
603/12 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Rumunsku a o účasti na summitu Přátel koheze dne 1. června 2012
Usnesení č.453 19 kB
43 kB
614/12 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.454 29 kB
47 kB
613/12 Prodej povolenek zbývajících v rezervě pro nové účastníky (NER) na konci II. obchodovacího období (2008-2012) a způsob využití získaných prostředků
ikonka - mění usnesení usn. 178/2012
Usnesení č.455 23 kB
48 kB
363/12 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.456 26 kB
52 kB
Záměr Ministerstva obrany transformovat vojenské opravárenské podniky č.j. V114/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk