Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-06-13
Program jednání 48 kB
141 kB
Záznam z jednání 101 kB
Usnesení č.406 26 kB
68 kB
517/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
Usnesení č.407 18 kB
68 kB
376/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.408 25 kB
67 kB
575/12 Návrh poslankyně Miroslavy Němcové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 685)
Příloha č.1 30 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.408
Usnesení č.409 25 kB
68 kB
561/12 Analýza whistleblowingu a ochrany oznamovatelů
Usnesení č.410 20 kB
72 kB
566/12 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013
Příloha č.1 215 kB
414 kB
Příloha č.1 k usnesení č.410
Usnesení č.411 18 kB
68 kB
531/12 Úprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011)
Usnesení č.412 27 kB
71 kB
538/12 Návrh postupu pro přípravu systemizace v orgánech státní správy
Příloha č.1 45 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.412
Usnesení č.413 28 kB
73 kB
558/12 Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2013 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2015
Příloha č.1 34 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.413
Usnesení č.414 34 kB
80 kB
528/12 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 9. dubna 2010 č. 262, o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015
Příloha č.1 135 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.414
Příloha č.2 64 kB
78 kB
Příloha č.2 k usnesení č.414
Příloha č.3 22 kB
Příloha č.3 k usnesení č.414
ikonka - mění usnesení usn. 262/2010
Usnesení č.415 25 kB
68 kB
583/12 Realizace národního přesídlovacího programu v roce 2012
Usnesení č.416 23 kB
68 kB
510/12 Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (s nímž má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) na nové nabyvatele
Usnesení č.417 25 kB
68 kB
533/12 Konečné vyhodnocení II. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu III. etapy
Usnesení č.418 26 kB
69 kB
526/12 Identifikace a návrh na zabezpečení finančních prostředků na přípravu a realizaci řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy
Usnesení č.419 24 kB
68 kB
579/12 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice
Usnesení č.420 25 kB
67 kB
554/12 Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2011
Usnesení č.421 24 kB
66 kB
573/12 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2011
Usnesení č.422 25 kB
69 kB
577/12 Analýza typů dokumentů, nacházejících se v komerčních spisovnách, na jejichž ukládání je veřejný zájem
Usnesení č.423 17 kB
68 kB
550/12 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.424 24 kB
67 kB
582/12 Změna usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 391, ve znění usnesení vlády ze dne 11. dubna 2007 č. 359 a usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 371, k Pravidlům pro vysílání občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací (financování)
Příloha č.1 25 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.424
ikonka - mění usnesení usn. 391/2006
Usnesení č.425 24 kB
66 kB
581/12 Návrh na jmenování člena Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny
Usnesení č.426 28 kB
72 kB
563/12 Návrh na přístup k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. května 1997)
Příloha č.1 23 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.426
Usnesení č.427 28 kB
72 kB
572/12 Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Usnesení č.428 27 kB
70 kB
552/12 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti
ikonka - bylo změněno Usnesení č.429 28 kB
72 kB
560/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
ikonka - bylo změněno usn. 942/2014
Usnesení č.430 18 kB
68 kB
557/12 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy 1.místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Černé Hoře ve dnech 21. a 22. června 2012
Usnesení č.431 17 kB
69 kB
606/12 Poskytnutí opakovaného peněžního daru vysoké škole Kalifornská univerzita Los Angeles (UCLA) na uspořádání Regionálních blízkovýchodních bezpečnostních konferencí v Praze v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk