Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-05-23
Program jednání 31 kB
90 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.361 31 kB
48 kB
463/12 Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Usnesení č.362 27 kB
44 kB
464/12 Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
Usnesení č.363 29 kB
56 kB
93/12 Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.364 22 kB
56 kB
336/12 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2012 až 2015, a Akční plán opatření ke Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2012 až 2015
ikonka - bylo změněno usn. 382/2015 , usn. 105/2015
ikonka - ruší usnesení usn. 564/2011
ikonka - mění usnesení usn. 781/2011
Usnesení č.365 30 kB
48 kB
447/12 Návrh Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007-2013 za období let 2010 - 2011 a návrh Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 -2013 na období 2012-2013
Usnesení č.366 26 kB
44 kB
466/12 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa pro občany“
Usnesení č.367 26 kB
44 kB
436/12 Návrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
Usnesení č.368 41 kB
78 kB
467/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2012
Usnesení č.369 25 kB
42 kB
453/12 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.370 27 kB
44 kB
461/12 Průběžná informace o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012
ikonka - bylo změněno usn. 40/2015
Usnesení č.371 32 kB
52 kB
444/12 Návrh na přístup k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), k Protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a k Protokolu o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)
Příloha č.1 25 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.371
Usnesení č.372 31 kB
52 kB
462/12 Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu - otázky správy a řízení
ikonka - ruší usnesení usn. 735/2011
Usnesení č.373 26 kB
42 kB
452/12 Informace o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/18 "Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik“
Usnesení č.374 20 kB
44 kB
488/12 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 23. – 24. května 2012 v Bruselu
Usnesení č.375 31 kB
49 kB
1096/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.376 27 kB
43 kB
500/12 Návrh na změnu pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti OTE, a. s.

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk