Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-05-16
Program jednání 24 kB
74 kB
Dodatek č.2 34 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.343 26 kB
54 kB
428/12 Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů, a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
Usnesení č.344 17 kB
67 kB
102/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.345 28 kB
56 kB
421/12 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 1. čtvrtletí 2012
Příloha č.1 22 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.345
Usnesení č.346 25 kB
54 kB
427/12 Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 a Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – květen 2012
Usnesení č.347 31 kB
61 kB
432/12 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. března 2012 č. 156, k Vyrozumění Veřejného ochránce práv vládě České republiky podle ustanovení § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)
ikonka - mění usnesení usn. 156/2012
Usnesení č.348 25 kB
54 kB
423/12 Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2011
Příloha č.1 56 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.348
ikonka - mění usnesení usn. 770/2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.349 35 kB
68 kB
435/12 Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015
ikonka - bylo změněno usn. 371/2017 , usn. 407/2014
Usnesení č.350 17 kB
53 kB
433/12 Návrh na financování projektů rychlého dopadu v Afghánistánu z prostředků resortu Ministerstva obrany
Usnesení č.351 26 kB
54 kB
438/12 Návrh na prodloužení působení Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar v Afghánistánu do poloviny roku 2013 a na podporu financování rekonstrukčních a rozvojových aktivit v provincii Lógar v roce 2013
Usnesení č.352 25 kB
54 kB
425/12 Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2011
ikonka - mění usnesení usn. 918/2004
Usnesení č.353 28 kB
58 kB
426/12 Návrh na obeslání vrcholné Konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio de Janeiro, Brazilská federativní republika, 20. až 22. června 2012)
Příloha č.1 29 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.353
Usnesení č.354 17 kB
52 kB
440/12 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
Usnesení č.355 29 kB
60 kB
449/12 Návrh na sjednání Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
Usnesení č.356 27 kB
56 kB
450/12 Návrh na sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědků
Usnesení č.357 29 kB
58 kB
454/12 Návrh na sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
Usnesení č.358 25 kB
52 kB
455/12 Podnět Kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2012
Usnesení č.359 25 kB
52 kB
456/12 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012
ikonka - mění usnesení usn. 146/2012
Usnesení č.360 23 kB
51 kB
429/12 Informace o postupu při sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk