Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-05-09
Program jednání 36 kB
90 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.327 17 kB
67 kB
320/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Usnesení č.328 27 kB
71 kB
405/12 Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu v roce 2011 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012
Usnesení č.329 29 kB
73 kB
300/12 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2011
Usnesení č.330 27 kB
72 kB
400/12 Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2010 – 2011
Usnesení č.331 27 kB
71 kB
398/12 Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy
Příloha č.1 49 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.331
ikonka - ruší usnesení usn. 270/2001
Usnesení č.332 20 kB
72 kB
411/12 Materiální zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Příloha č.1 19 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.332
Usnesení č.333 23 kB
67 kB
397/12 Návrh smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky na služby „Činnost odborného experta při veřejnosprávních kontrolách u organizací, u nichž je MZe zřizovatelem nebo zakladatelem“
Usnesení č.334 24 kB
68 kB
399/12 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2011
Usnesení č.335 25 kB
69 kB
373/12 Mimořádná národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
ikonka - bylo změněno Usnesení č.336 26 kB
70 kB
410/12 Stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 100. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2011
Příloha č.1 23 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.336
ikonka - bylo změněno usn. 533/2017
Usnesení č.337 30 kB
74 kB
403/12 Návrh na sjednání Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé
Usnesení č.338 32 kB
80 kB
409/12 Návrh na obeslání 101. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 30. května – 15. června 2012)
Příloha č.1 24 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.338
Usnesení č.339 18 kB
67 kB
417/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny Zlatka Lagumdžiji v České republice ve dnech 14. – 16. května 2012
Usnesení č.340 25 kB
68 kB
418/12 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Islandu v České republice ve dnech 16. – 18. května 2012
Usnesení č.341 25 kB
68 kB
416/12 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Súdánské republiky Aliho Ahmeda Kartiho v ČR ve dnech 10. - 12. 4. 2012
Usnesení č.342 20 kB
58 kB
424/12 Návrh na obeslání 65. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 21. – 26. května 2012 v Ženevě
Příloha č.1 21 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.342

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk