Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-05-02
Program jednání 26 kB
81 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 74 kB
Usnesení č.310 27 kB
44 kB
280/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.311 29 kB
69 kB
202/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.312 28 kB
45 kB
377/12 Podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2012
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.313 30 kB
50 kB
385/12 Metodika výběru zaměstnanců implementujících fondy Evropské unie v programovém období let 2007 až 2013 a v programovém období 2014+
ikonka - bylo zrušeno usn. 444/2014
Usnesení č.314 26 kB
67 kB
375/12 Žádost kapitoly Ministerstva zemědělství o souhlas se změnou termínu splátek půjčky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na řešení financování opatření Programu rozvoje venkova v letech 2010 až 2013 od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
ikonka - mění usnesení usn. 590/2010
Usnesení č.315 26 kB
67 kB
384/12 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2010)
Usnesení č.316 27 kB
45 kB
393/12 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky, kapitoly Ministerstva kultury na rok 2012, podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Usnesení č.317 19 kB
67 kB
380/12 Ukončení členství České republiky v Americké organizaci daňových správ (CIAT)
ikonka - ruší usnesení usn. 685/2007
Usnesení č.318 29 kB
72 kB
379/12 Změna výše příspěvku České republiky do civilního rozpočtu, vojenského rozpočtu a programu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
ikonka - mění usnesení usn. 699/1997
Usnesení č.319 29 kB
71 kB
382/12 Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
Usnesení č.320 28 kB
44 kB
391/12 Zpráva o pracovní cestě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Tuniské republiky na konferenci skupiny Přátel syrského lidu ve dnech 24. a 25.února 2012
Usnesení č.321 27 kB
44 kB
389/12 Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Libanonské republiky Michela Sleimana v České republice ve dnech 29. února až 2. března 2012
Usnesení č.322 27 kB
44 kB
390/12 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského království Násira Džúdeho v České republice ve dnech 12. až 14. března 2012
Usnesení č.323 28 kB
45 kB
392/12 Zpráva o pracovní návštěvě kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové v České republice dne 3. dubna 2012
Usnesení č.324 20 kB
44 kB
394/12 Záměr centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u strukturárních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu
Usnesení č.325 20 kB
44 kB
395/12 Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020
Usnesení č.326 19 kB
43 kB
411/12 Volba členů a předsedy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk