Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-04-18
Program jednání 35 kB
95 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.276 26 kB
68 kB
88/12 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření
Usnesení č.277 17 kB
68 kB
192/12 Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
Usnesení č.278 25 kB
67 kB
344/12 Návrh poslanců Zuzky Bebarové - Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 640)
Příloha č.1 35 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.278
Usnesení č.279 24 kB
66 kB
345/12 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Vojtěcha Adama a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (sněmovní tisk č. 639)
Příloha č.1 34 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.279
Usnesení č.280 25 kB
68 kB
346/12 Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 634)
Příloha č.1 32 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.280
Usnesení č.281 28 kB
73 kB
331/12 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 a úkoly na rok 2012
Usnesení č.282 17 kB
66 kB
334/12 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období let 2012 až 2015
ikonka - bylo změněno Usnesení č.283 27 kB
71 kB
338/12 Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku
ikonka - bylo změněno usn. 624/2019
ikonka - mění usnesení usn. 700/2005
Usnesení č.284 19 kB
70 kB
324/12 Použití části prostředků původně určených na realizaci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva vnitra na rok 2012 na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)
Usnesení č.285 17 kB
68 kB
347/12 Návrh Harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky formou transformace
Usnesení č.286 23 kB
66 kB
335/12 Návrh na změnu Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.286
ikonka - mění usnesení usn. 1457/2009
Usnesení č.287 16 kB
66 kB
333/12 Zrušení usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1494, o úhradě pravidelného ročního příspěvku Evropské environmentální kanceláři (EEB)
ikonka - ruší usnesení usn. 1494/2005
Usnesení č.288 28 kB
72 kB
330/12 Návrh na obeslání znovu svolané Diplomatické konference o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, konané v Pekingu ve dnech 20. až 26. června 2012
Příloha č.1 26 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.288
Usnesení č.289 18 kB
68 kB
350/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na Ukrajinu ve dnech 19. až 21. dubna 2012
Usnesení č.290 28 kB
73 kB
352/12 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011
Usnesení č.291 27 kB
70 kB
356/12 Návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001
Usnesení č.292 25 kB
68 kB
353/12 Návrh na sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Gruzie
Usnesení č.293 15 kB
66 kB
364/12 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb a technické podpory pro rozhodovací procesy v oblasti kosmických aktivit

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk