Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-04-11
Program jednání 46 kB
134 kB
Dodatek č.2 32 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.244 27 kB
44 kB
1092/11 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení č.245 27 kB
44 kB
1093/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.246 28 kB
44 kB
271/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.247 28 kB
44 kB
241/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších zákonů
Usnesení č.248 27 kB
44 kB
292/12 Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 630)
Příloha č.1 30 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.248
Usnesení č.249 27 kB
44 kB
283/12 Návrh poslanců Jana Klána, Květy Matušovské, Gabriely Hubáčkové, Marie Rusové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 628)
Příloha č.1 27 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.249
Usnesení č.250 27 kB
44 kB
295/12 Návrh poslanců Milana Urbana, Josefa Smýkala, Jaroslava Krákory, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 631)
Příloha č.1 29 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.250
Usnesení č.251 27 kB
44 kB
312/12 Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 633)
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.251
Usnesení č.252 27 kB
44 kB
313/12 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 635)
Příloha č.1 32 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.252
Usnesení č.253 21 kB
45 kB
310/12 Předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti
Usnesení č.254 29 kB
47 kB
284/12 Analýza schvalovacích procesů pro energetické stavby
Usnesení č.255 25 kB
43 kB
307/12 Návrh opatření na eliminaci slabých míst výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín za resort dopravy
Usnesení č.256 27 kB
45 kB
305/12 Analýza všech plateb ve veřejné správě, které svou povahou odpovídají správním poplatkům, avšak jsou upraveny v resortních prováděcích předpisech
Usnesení č.257 22 kB
48 kB
285/12 Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 31.12.2011
Usnesení č.258 22 kB
49 kB
291/12 Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 - 2015
Usnesení č.259 20 kB
44 kB
221/12 Veřejná zakázka "Řízení procesů optimalizace využití a správy vybraných aktiv resortu MPSV a dodávka souvisejících služeb"
Usnesení č.260 26 kB
43 kB
287/12 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.261 25 kB
42 kB
296/12 Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Ostravě
Usnesení č.262 26 kB
43 kB
311/12 Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.263 153 kB
52 kB
308/12 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
Příloha č.1 143 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.263
Příloha č.2 141 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.263
Příloha č.3 146 kB
30 kB
Příloha č.3 k usnesení č.263
Příloha č.4 141 kB
28 kB
Příloha č.4 k usnesení č.263
ikonka - bylo změněno usn. 685/2014 , usn. 295/2013
ikonka - mění usnesení usn. 704/2011
Usnesení č.264 27 kB
44 kB
288/12 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
Usnesení č.265 19 kB
43 kB
319/12 Záměr na výstavbu nového Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., USA
Usnesení č.266 19 kB
43 kB
289/12 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2012
Usnesení č.267 20 kB
44 kB
302/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Albánské republice a Makedonské republice ve dnech 16. – 17. dubna 2012
Usnesení č.268 20 kB
43 kB
304/12 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády u Svatého stolce ve dnech 24. – 26. května 2012
Usnesení č.269 20 kB
43 kB
298/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy spolkové země Sasko-Anhaltsko Reinera Haseloffa v České republice ve dnech 12. - 13. dubna 2012
Usnesení č.270 27 kB
44 kB
303/12 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 19. března 2012
Usnesení č.271 18 kB
44 kB
337/12 Národní program reforem ČR 2012
Usnesení č.272 27 kB
44 kB
339/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.273 27 kB
45 kB
327/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
Usnesení č.274 27 kB
44 kB
341/12 Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 638)
Příloha č.1 35 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.274
ikonka - bylo změněno Usnesení č.275 37 kB
56 kB
343/12 Příprava státního rozpočtu na léta 2013 až 2015 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 až 2015
ikonka - bylo změněno usn. 555/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk