Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-04-04
Program jednání 37 kB
93 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 83 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.223 25 kB
54 kB
275/12 Informace o dalším postupu ve věci regulace lobbingu v České republice a teze k návrhu zákona o lobbingu
ikonka - bylo změněno usn. 40/2013
Usnesení č.224 21 kB
46 kB
259/12 Informace o zajištění vybraných služeb informačních a komunikačních technologií využívaných státní správou
Usnesení č.225 25 kB
53 kB
826/11 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik
Usnesení č.226 25 kB
53 kB
11/12 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/02 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu
Usnesení č.227 25 kB
53 kB
69/12 Stanovisko České obchodní inspekce a Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/32 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce
Usnesení č.228 25 kB
53 kB
136/12 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/06 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parků
Usnesení č.229 25 kB
53 kB
166/12 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/04 Peněžní prostředky určené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí
Usnesení č.230 25 kB
53 kB
90/12 Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/23 Peněžní prostředky poskytované ČR v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska
Usnesení č.231 25 kB
53 kB
20/12 Nápravná opatření přijatá ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/01 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané krajské hygienické stanice
Usnesení č.232 24 kB
52 kB
177/12 Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad
Usnesení č.233 26 kB
54 kB
278/12 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2011
Usnesení č.234 24 kB
44 kB
262/12 Veřejná zakázka Rekonstrukce železniční stanice Olomouc
Usnesení č.235 25 kB
44 kB
263/12 Veřejná zakázka Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice
Usnesení č.236 25 kB
44 kB
264/12 Veřejná zakázka Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
Usnesení č.237 25 kB
44 kB
265/12 Veřejná zakázka Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Usnesení č.238 25 kB
44 kB
266/12 Veřejná zakázka Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora
Usnesení č.239 25 kB
53 kB
258/12 Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011
Usnesení č.240 25 kB
54 kB
277/12 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
Usnesení č.241 25 kB
54 kB
261/12 Informace o průběhu a výsledcích 17. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (28. listopad až 9. prosinec 2011, Durban, Jihoafrická republika) a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy I Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
Usnesení č.242 26 kB
54 kB
269/12 Návrh na obeslání XIII. Konference Organizace spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD)
Usnesení č.243 29 kB
59 kB
282/12 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí
Příloha č.1 48 kB
56 kB
Příloha č.1 k usnesení č.243
Příloha č.2 55 kB
49 kB
Příloha č.2 k usnesení č.243

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk