Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-03-28
Program jednání 43 kB
110 kB
Dodatek č.2 30 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 94 kB
Usnesení č.199 27 kB
45 kB
22/12 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (ústavní zákon o celostátním referendu)
Usnesení č.200 26 kB
54 kB
767/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
Usnesení č.201 26 kB
45 kB
1351/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.202 18 kB
44 kB
117/12 Návrh nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod
Usnesení č.203 26 kB
44 kB
246/12 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění změn a doplňků, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (sněmovní tisk č. 610)
Příloha č.1 39 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.203
Usnesení č.204 25 kB
43 kB
245/12 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 618)
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.204
Usnesení č.205 25 kB
44 kB
244/12 Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentáního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (sněmovní tisk č. 624)
Příloha č.1 29 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.205
Usnesení č.206 25 kB
44 kB
943/11 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj
Usnesení č.207 26 kB
45 kB
1277/11 Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Usnesení č.208 24 kB
43 kB
1319/11 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/19 Roční účetní a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2010
Usnesení č.209 25 kB
44 kB
1321/11 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/27 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Ubytovna personálu Ústřední vojenské nemocnice, ubytovna hotelového typu a parkoviště
Usnesení č.210 25 kB
44 kB
1330/11 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/20 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2010
Usnesení č.211 25 kB
44 kB
936/11 Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/21 Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Usnesení č.212 25 kB
44 kB
1344/11 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/29 Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova
Usnesení č.213 25 kB
44 kB
1345/11 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského a intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/28 Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkova
Usnesení č.214 17 kB
44 kB
257/12 Bezúplatný převod některého nemovitého majetku státu, s nímž má právo hospodařit podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p., do vlastnictví územních samosprávných celků
Příloha č.1 33 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.214
Usnesení č.215 18 kB
43 kB
238/12 Informace pro vládu o realizaci nadlimitní veřejné zakázky Příprava sídla Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy v budově Ministerstva financí v Praze v Janovského ulici
Usnesení č.216 23 kB
42 kB
243/12 Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2010
Usnesení č.217 17 kB
43 kB
242/12 Odvolání člena a jmenování členky Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, za Ministerstvo financí
Usnesení č.218 18 kB
43 kB
249/12 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Egyptské arabské republice ve dnech 1. až 3. dubna 2012
Usnesení č.219 25 kB
43 kB
250/12 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Ázerbájdžánské republiky Ilhama Alijeva s manželkou v České republice ve dnech 4. až 6. dubna 2012
Usnesení č.220 25 kB
44 kB
253/12 Informace o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 23. února 2012
Usnesení č.221 25 kB
44 kB
247/12 Zpráva o uskutečněné pracovní cestě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Státu Izrael ve dnech 31. ledna až 3. února 2012
Usnesení č.222 32 kB
54 kB
273/12 Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Příloha č.1 47 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.222
ikonka - ruší usnesení usn. 683/2002
ikonka - mění usnesení usn. 343/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk