Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-03-21
Program jednání 28 kB
85 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 82 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.178 35 kB
84 kB
217/12 Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012
Příloha č.1 24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.178
ikonka - bylo změněno usn. 963/2012 , usn. 454/2012
Usnesení č.179 25 kB
68 kB
1367/11 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Usnesení č.180 19 kB
68 kB
1246/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.181 18 kB
68 kB
199/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.182 17 kB
67 kB
201/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.183 34 kB
67 kB
222/12 Mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020
Příloha č.1 79 kB
110 kB
Příloha č.1 k usnesení č.183
ikonka - bylo změněno usn. 927/2013 , usn. 585/2012
ikonka - mění usnesení usn. 293/2007
Usnesení č.184 26 kB
68 kB
224/12 Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014-2020
Usnesení č.185 25 kB
68 kB
229/12 Návrh usnesení vlády o souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu 153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS v roce 2012
Usnesení č.186 24 kB
48 kB
665/11 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 - „Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel“
Usnesení č.187 23 kB
46 kB
747/11 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/15 - "Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3"
Usnesení č.188 25 kB
46 kB
642/11 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/14 "Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady"
Usnesení č.189 25 kB
47 kB
808/11 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/31 "Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředků"
Usnesení č.190 25 kB
48 kB
812/11 Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/17 „Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky“
Usnesení č.191 25 kB
68 kB
863/11 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/25 "Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití"
Usnesení č.192 24 kB
48 kB
742/11 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/32 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009“
Usnesení č.193 33 kB
88 kB
232/12 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2012
Usnesení č.194 27 kB
69 kB
227/12 Návrh na přijetí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Usnesení č.195 26 kB
69 kB
237/12 Základní parametry zadávacích podmínek pro veřejné zakázky - výstavba a modernizace pozemních komunikací
Usnesení č.196 16 kB
66 kB
239/12 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011
Usnesení č.197 16 kB
66 kB
240/12 Návrh na jmenování dvou členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.198 16 kB
66 kB
251/12 Návrh na využití jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha – Ruzyně
ikonka - bylo změněno usn. 736/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk