Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-03-14
Program jednání 45 kB
124 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.148 25 kB
53 kB
8/12 Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Usnesení č.149 25 kB
53 kB
9/12 Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Usnesení č.150 18 kB
53 kB
132/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.151 24 kB
46 kB
154/11 Návrh věcného záměru volebního zákoníku
Usnesení č.152 25 kB
53 kB
214/12 Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové, Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 605)
Příloha č.1 26 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.152
Usnesení č.153 27 kB
46 kB
178/12 Analýza možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky
Usnesení č.154 18 kB
54 kB
189/12 Exportní strategie České republiky pro období let 2012 až 2020
Usnesení č.155 27 kB
58 kB
188/12 Podpora vnitrozemské vodní dopravy v České republice
ikonka - bylo změněno Usnesení č.156 26 kB
54 kB
203/12 Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)
ikonka - bylo změněno usn. 347/2012
Usnesení č.157 28 kB
56 kB
193/12 Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro práva dítěte
Příloha č.1 24 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.157
Usnesení č.158 18 kB
53 kB
185/12 Žádost o souhlas vlády s použitím Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 v rozpočtové kapitole Národního bezpečnostního úřadu
Usnesení č.159 28 kB
62 kB
218/12 Návrh na řešení částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek
Příloha č.1 915 kB
Příloha č.1 k usnesení č.159
Usnesení č.160 17 kB
54 kB
179/12 Závěrečné vyhodnocení programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 233 330 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně
Příloha č.1 35 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.160
Usnesení č.161 24 kB
52 kB
195/12 Veřejná zakázka Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov
Usnesení č.162 24 kB
52 kB
213/12 Návrh na jmenování členů Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny
Usnesení č.163 17 kB
52 kB
204/12 Komentář ke třetímu stanovisku Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě na ochranu národnostních menšin ohledně plnění závazků z této úmluvy Českou republikou
Usnesení č.164 27 kB
56 kB
198/12 Návrh na přijetí změny Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - Rozšíření mandátu EBRD na oblast jižního a východního Středomoří
Usnesení č.165 18 kB
53 kB
208/12 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na Summitu o jaderné bezpečnosti v Soulu ve dnech 24. až 28. března 2012
Usnesení č.166 18 kB
54 kB
211/12 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany, na společné zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu ve dnech 18. a 19. dubna 2012
Usnesení č.167 26 kB
54 kB
181/12 Účast delegace České republiky, vedené prezidentem republiky, na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Chicagu ve dnech 20. a 21. května 2012
Usnesení č.168 18 kB
54 kB
207/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Filipínské republice a ve Vietnamské socialistické republice ve dnech 18. až 23. března 2012
Usnesení č.169 17 kB
52 kB
206/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Makedonské republiky Nikoly Popoského v České republice dne 29. března 2012
Usnesení č.170 25 kB
54 kB
210/12 Zpráva o pracovní návštěvě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Italské republice ve dnech 13. a 14. února 2012
Usnesení č.171 25 kB
52 kB
182/12 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Estonské republiky Urmase Paeta v České republice ve dnech 9. a 10. února 2012
Usnesení č.172 25 kB
52 kB
209/12 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Maďarské republiky Jánose Martonyiho v České republice dne 21. února 2012
Usnesení č.173 15 kB
51 kB
226/12 Návrh na odvolání a jmenování mluvčího vlády
Usnesení č.174 16 kB
50 kB
225/12 Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.175 24 kB
52 kB
223/12 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 10. listopadu 2010 č. 803, k návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997
ikonka - mění usnesení usn. 803/2010
Usnesení č.176 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V50/2012
Usnesení č.177 Aktualizovaná informace o prodeji emisního přebytku v mezinárodním emisním obchodováním tzv. Investment Scheme (GIS) v České republice č.j. V51/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk