Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-03-07
Program jednání 37 kB
78 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.134 27 kB
44 kB
169/12 Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýsové, Jiřího Rusnoka, Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila, Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (sněmovní tisk č. 593)
Příloha č.1 26 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.134
Usnesení č.135 27 kB
44 kB
163/12 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 602)
Příloha č.1 32 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.135
Usnesení č.136 27 kB
44 kB
170/12 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 601)
Příloha č.1 32 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.136
Usnesení č.137 27 kB
44 kB
171/12 Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 592)
Příloha č.1 32 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.137
Usnesení č.138 27 kB
44 kB
172/12 Návrh poslanců Cyrila Zapletala, Pavla Ploce, Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 598)
Příloha č.1 29 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.138
Usnesení č.139 27 kB
44 kB
173/12 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové, Jany Suché, Otty Chaloupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 599)
Příloha č.1 25 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.139
Usnesení č.140 27 kB
44 kB
164/12 Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 600)
Příloha č.1 27 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.140
ikonka - bylo změněno Usnesení č.141 20 kB
44 kB
162/12 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 20
Příloha č.1 410 kB
Příloha č.1 k usnesení č.141
ikonka - bylo změněno usn. 292/2013
Usnesení č.142 27 kB
44 kB
158/12 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2011
Usnesení č.143 20 kB
53 kB
180/12 Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Kodaň, 9. - 10. března 2012)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.144 28 kB
47 kB
215/12 Návrh na prodloužení a změně mandátu vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na umístění Evropské agentury pro globální navigační družicový systém (agentura GSA)
Příloha č.1 25 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.144
ikonka - bylo změněno usn. 573/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1370/2006
Usnesení č.145 24 kB
42 kB
216/12 K možnostem prodeje nadbytečných letounů L-159
ikonka - bylo změněno Usnesení č.146 20 kB
44 kB
217/12 Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012
ikonka - bylo změněno usn. 359/2012
Usnesení č.147 Materiál pro vládu ve věci česko-slovenských důchodů v souvislosti s nálezem Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2012 (Pl. ÚS 5/12) č.j. V39/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk