Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-02-29
Program jednání 39 kB
94 kB
Záznam z jednání 74 kB
Usnesení č.119 27 kB
67 kB
1275/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.120 27 kB
68 kB
1237/11 Návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Usnesení č.121 23 kB
72 kB
2/12 Věcný záměr nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic
Usnesení č.122 18 kB
66 kB
1252/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
Usnesení č.123 27 kB
66 kB
141/12 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 589)
Příloha č.1 28 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.123
Usnesení č.124 27 kB
68 kB
148/12 K návrhu poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové–Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 590)
Příloha č.1 37 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.124
Usnesení č.125 26 kB
66 kB
150/12 Návrh poslanců Stanislava Humla, Romana Váni, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 591)
Příloha č.1 32 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.125
Usnesení č.126 27 kB
67 kB
149/12 Návrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 594)
Příloha č.1 31 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.126
Usnesení č.127 27 kB
52 kB
1156/11 Podání návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy - závěry expertních analýz a návrh dalšího postupu
Příloha č.1 25 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.127
ikonka - bylo změněno Usnesení č.128 27 kB
68 kB
134/12 Návrh východisek pro vytvoření metodiky hodnocení korupčních rizik - CIA (Corruption Impact Assessment)
ikonka - bylo změněno usn. 820/2012
Usnesení č.129 25 kB
64 kB
144/12 Návrh na jmenování rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Usnesení č.130 25 kB
66 kB
147/12 Návrh na jmenování do hodnosti brigádní generál
Usnesení č.131 19 kB
66 kB
154/12 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 1. – 2. března 2012 v Bruselu
Usnesení č.132 19 kB
66 kB
152/12 Pracovní návštěva ministra zahraničí Spolkové republiky Německo Guida Westerwelleho v České republice dne 6. března 2012
Usnesení č.133 26 kB
67 kB
146/12 Informace o rizicích při realizaci Integrovaného operačního programu v roce 2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk