Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-02-15
Program jednání 38 kB
94 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 82 kB
Usnesení č.82 25 kB
44 kB
1033/11 Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
Usnesení č.83 26 kB
44 kB
1150/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.84 18 kB
44 kB
26/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.85 17 kB
44 kB
51/12 Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
Usnesení č.86 18 kB
44 kB
52/12 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.87 25 kB
44 kB
112/12 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 577)
Příloha č.1 31 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.87
Usnesení č.88 25 kB
44 kB
113/12 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 578)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.88
Usnesení č.89 25 kB
43 kB
92/12 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 576)
Příloha č.1 24 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.89
Usnesení č.90 25 kB
44 kB
118/12 Návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 584)
Příloha č.1 27 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.90
Usnesení č.91 25 kB
44 kB
107/12 Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 585)
Příloha č.1 33 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.91
Usnesení č.92 17 kB
44 kB
91/12 Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správy
Usnesení č.93 29 kB
48 kB
116/12 Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace
Příloha č.1 22 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.93
ikonka - bylo změněno Usnesení č.94 17 kB
43 kB
114/12 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 244)
Příloha č.1 78 kB
160 kB
Příloha č.1 k usnesení č.94
ikonka - bylo změněno usn. 27/2016 , usn. 748/2014 , usn. 62/2014 , usn. 320/2013 , usn. 922/2012
Usnesení č.95 28 kB
47 kB
95/12 Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.96 18 kB
44 kB
111/12 Návrh vyjádření vlády ČR k žádosti Itálie o přistoupení k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
Příloha č.1 22 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.96
ikonka - bylo zrušeno usn. 541/2018
Usnesení č.97 25 kB
44 kB
106/12 Návrh na uskutečnění setkání prezidentů Chorvatska, Srbska, Slovenska a České republiky na zámku v Lánech ve dnech 18.-19. února 2012
Usnesení č.98 17 kB
43 kB
105/12 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Španělském království ve dnech 15.-17. února 2012
Usnesení č.99 18 kB
43 kB
104/12 Návrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na konsistoři u příležitosti uvedení arcibiskupa Dominika Duky do hodnosti kardinála ve Vatikánu ve dnech 17. – 19. února 2012
Usnesení č.100 25 kB
44 kB
99/12 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga ve Státě Katar a v Bahrajnském království ve dnech 17.- 20. ledna 2012
Usnesení č.101 26 kB
70 kB
83/12 Analýza zřízení registru přestupků
Usnesení č.102 17 kB
66 kB
72/12 Předložení kandidátní listiny České republiky pro volby soudce Evropského soudu pro lidská práva
Příloha č.1 19 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.102
Usnesení č.103 25 kB
44 kB
Návrh na změnu usnesení ze dne 8. února 2012 č. 77, o obeslání 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí
ikonka - mění usnesení usn. 77/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk