Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-01-18
Program jednání 55 kB
60 kB
Dodatek č.1 34 kB
Dodatek č.2 32 kB
Záznam z jednání 67 kB
Usnesení č.40 27 kB
67 kB
1232/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.41 29 kB
68 kB
725/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.42 31 kB
62 kB
1335/11 Soubor Rámcových pozic k návrhům nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014-2020
Usnesení č.43 21 kB
67 kB
21/12 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013: průběžné vyhodnocení úkolů
Usnesení č.44 29 kB
70 kB
29/12 Problematika chirurgických kastrací u pachatelů sexuálních trestných činů
Usnesení č.45 19 kB
64 kB
24/12 Návrh na jmenování dvou místopředsedů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
Usnesení č.46 20 kB
66 kB
25/12 Návrh na odvolání zmocněnců vlády pro liniovou výstavbu pozemních komunikací
Usnesení č.47 27 kB
66 kB
1317/11 Návrh zákona o evropské občanské iniciativě
Usnesení č.48 26 kB
66 kB
35/12 Analýza právních možností prosazení vůle státu v tomto a budoucích tendrech na výstavbu jaderných bloků
Usnesení č.49 22 kB
70 kB
36/12 Návrh na prodloužení mandátu vládního zmocněnce pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín
Usnesení č.50 33 kB
76 kB
39/12 Změna Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy schválené usnesením vlády ze dne 8. listopadu 2006 č. 1270
Usnesení č.51 19 kB
66 kB
48/12 Poskytnutí peněžních darů vybraným institucím do zahraničí v roce 2012 v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí
Usnesení č.52 30 kB
71 kB
46/12 Návrh na sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
Usnesení č.53 18 kB
64 kB
Návrh usnesení k námětům na redukci agend, úřadů a institucí

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk