Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2012-01-11
Program jednání 54 kB
92 kB
Dodatek č.1 33 kB
Dodatek č.2 30 kB
Záznam z jednání 77 kB
Usnesení č.21 28 kB
45 kB
1135/11 Návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
Usnesení č.22 28 kB
44 kB
1322/11 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2012
Usnesení č.23 27 kB
44 kB
7/12 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011
Usnesení č.24 25 kB
43 kB
1372/11 Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v České republice
Usnesení č.25 25 kB
42 kB
1371/11 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013, aktualizace pro roky 2012 - 2013
Usnesení č.26 27 kB
44 kB
1337/11 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010
Usnesení č.27 24 kB
42 kB
1299/11 Informace o stavu Programu Zelená úsporám
Usnesení č.28 30 kB
48 kB
14/12 Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven
Usnesení č.29 19 kB
42 kB
12/12 Průběžné plnění opatření Akčního plánu podpory odborného vzdělávání
Usnesení č.30 28 kB
46 kB
1364/11 Koncepce podpory místní Agendy 21 do roku 2020 v ČR a Akční plán pro období 2012 - 13
Usnesení č.31 26 kB
44 kB
18/12 Změna usnesení vlády ze dne 2. 11. 2011 č. 797, o bezúplatných převodech nemovitostí mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Králové
ikonka - mění usnesení usn. 797/2011
Usnesení č.32 25 kB
42 kB
17/12 Návrh na jmenování profesorů
Usnesení č.33 30 kB
46 kB
4/12 Návrh na přijetí změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Usnesení č.34 33 kB
54 kB
973/11 Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042
Usnesení č.35 25 kB
52 kB
27/12 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 16. září 2009 č. 1191, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
ikonka - mění usnesení usn. 1191/2009
Usnesení č.36 32 kB
51 kB
32/12 Hodnocení rizik operačních programů s dopady na veřejné rozpočty
Usnesení č.37 Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky č.j. T49/2011
Usnesení č.38 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s dalšími zpravodajskými službami cizí moci č.j. D402/2011
Usnesení č.39 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V8/2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk