Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-12-21
Program jednání 64 kB
88 kB
Dodatek č.2 32 kB
Dodatek č.1 39 kB
Upozornění 29 kB
Záznam z jednání 83 kB
Usnesení č.949 28 kB
46 kB
970/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Usnesení č.950 26 kB
44 kB
1010/11 Návrh zákona o kontrole a o změně některých zákonů (kontrolní řád)
Usnesení č.951 26 kB
43 kB
831/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.952 18 kB
42 kB
1214/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Usnesení č.953 18 kB
42 kB
1276/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.954 25 kB
42 kB
1279/11 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 541)
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.954
Usnesení č.955 26 kB
42 kB
1288/11 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů (sněmovní tisk č. 543)
Příloha č.1 31 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.955
Usnesení č.956 26 kB
44 kB
1282/11 Schválení smlouvy na plnění veřejné zakázky Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, evidenční číslo VZ 60026142
Usnesení č.957 42 kB
72 kB
1289/11 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc listopad 2011
Usnesení č.958 28 kB
46 kB
1268/11 Zpráva o transformaci Pozemkového fondu České republiky včetně organizačních a legislativních kroků
Usnesení č.959 23 kB
40 kB
1269/11 Zrušení usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1160, o Statutu Českého statistického úřadu, a usnesení vlády ze dne 18. června 2007 č. 682, k aktualizaci Statutu Českého statistického úřadu
ikonka - mění usnesení usn. 1160/2001
Usnesení č.960 25 kB
43 kB
1273/11 Pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2012 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2013 až 2014
Usnesení č.961 17 kB
42 kB
1285/11 Peněžní dary vybraným institucím do zahraničí poskytované v roce 2011 v rámci kapitoly Ministerstva zahraničních věcí
Usnesení č.962 17 kB
40 kB
1274/11 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.963 27 kB
42 kB
1283/11 Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro záležitosti Evropské unie a hlavního vyjednavače Turecké republiky Egemena Bağışe v České republice ve dnech 1. a 2. prosince 2011
Usnesení č.964 24 kB
42 kB
1290/11 Potvrzení jmenovitých pracovních úkolů ředitele Pozemkového fondu České republiky na rok 2011
Usnesení č.965 16 kB
42 kB
1301/11 Návrh na odvolání členů předsednictva Technologické agentury České republiky
Usnesení č.966 18 kB
44 kB
1313/11 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk