Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-12-14
Program jednání 39 kB
104 kB
Dodatek č.2 31 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 95 kB
Usnesení č.919 25 kB
53 kB
1002/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.920 18 kB
54 kB
1239/11 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Usnesení č.921 18 kB
54 kB
1161/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 341/2009 Sb.
ikonka - bylo změněno Usnesení č.922 28 kB
58 kB
1238/11 Návrh Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a návrh změny Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády
Příloha č.1 183 kB
300 kB
Příloha č.1 k usnesení č.922
Příloha č.2 42 kB
32 kB
Příloha č.2 k usnesení č.922
Příloha č.3 34 kB
24 kB
Příloha č.3 k usnesení č.922
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018 , usn. 76/2016 , usn. 26/2014
ikonka - mění usnesení usn. 927/2007 , usn. 877/2007 , usn. 610/1998 , usn. 188/1998
Usnesení č.923 25 kB
54 kB
1244/11 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou
ikonka - bylo změněno Usnesení č.924 25 kB
54 kB
1233/11 Analýza aktuálního stavu veřejné správy
ikonka - bylo změněno usn. 680/2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.925 29 kB
59 kB
1231/11 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
ikonka - bylo změněno usn. 66/2016
Usnesení č.926 27 kB
56 kB
1253/11 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů, zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.927 16 kB
52 kB
1242/11 Návrh Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015
Usnesení č.928 27 kB
58 kB
1240/11 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2011 a návrh jeho zajištění v roce 2012
Usnesení č.929 18 kB
54 kB
1236/11 Návrh na poskytnutí účelové podpory projektům velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace PRACE a Infrafrontier
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.930 27 kB
57 kB
1249/11 Minimální povinný seznam komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s Minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
ikonka - bylo zrušeno usn. 24/2016
Usnesení č.931 25 kB
43 kB
1188/11 Aktualizace dokumentace Programu č. 234 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení
Příloha č.1 120 kB
Příloha č.1 k usnesení č.931
Usnesení č.932 17 kB
52 kB
1262/11 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2012 a Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2012
Příloha č.1 107 kB
398 kB
Příloha č.1 k usnesení č.932
Příloha č.2 108 kB
270 kB
Příloha č.2 k usnesení č.932
Usnesení č.933 29 kB
58 kB
1247/11 Změna usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451, o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
ikonka - ruší usnesení usn. 683/2002
ikonka - mění usnesení usn. 343/2010 , usn. 451/2011
Usnesení č.934 23 kB
51 kB
1241/11 Určení prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
Usnesení č.935 25 kB
53 kB
1260/11 Zpráva o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2011 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2011
Příloha č.1 23 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.935
Usnesení č.936 24 kB
52 kB
1245/11 Změna usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 556, k opatření pro snížení rizik v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Informace o pokroku v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ke dni 31. října 2011)
Usnesení č.937 28 kB
57 kB
1261/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.938 18 kB
54 kB
1257/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Maďarské republice dne 15. prosince 2011
Usnesení č.939 25 kB
52 kB
1256/11 Informace o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve spolkové zemi Severní Porýní - Vestfálsko ve dnech 10. a 11. listopadu 2011
Usnesení č.940 18 kB
54 kB
1264/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Usnesení č.941 24 kB
53 kB
1266/11 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2012
Příloha č.1 796 kB
Příloha č.1 k usnesení č.941
Příloha č.2 469 kB
Příloha č.2 k usnesení č.941
Příloha č.3 182 kB
Příloha č.3 k usnesení č.941
Usnesení č.942 23 kB
50 kB
1271/11 Jmenování soudců
Příloha č.1 21 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.942
Usnesení č.943 16 kB
52 kB
1267/11 Nominace kandidáta za Českou republiku na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie
Usnesení č.944 23 kB
52 kB
1278/11 Analýzy "Unitární vs. kooperativní model vládnutí v Evropské unii?" a "Sjednávání nové mezinárodní smlouvy o "fiskální unii" z hlediska zájmů České republiky"
Usnesení č.946 18 kB
41 kB
1280/11 Návrh na zavedení volného pohybu pracovníků pro občany Bulharské republiky a Rumunska podle právních předpisů Evropské unie od 1. ledna 2012

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk