Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-12-07
Program jednání 32 kB
108 kB
Dodatek č.2 32 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.894 45 kB
66 kB
1020/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.895 48 kB
68 kB
1127/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.896 37 kB
66 kB
1130/11 Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a biokapalin
Usnesení č.897 37 kB
64 kB
1212/11 Návrh nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Usnesení č.898 37 kB
66 kB
1190/11 Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima
Usnesení č.899 37 kB
64 kB
1197/11 Návrh nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Usnesení č.900 38 kB
66 kB
1192/11 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.901 39 kB
66 kB
1205/11 Návrh koncepce rozvoje národního metrologického systému České republiky
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.902 48 kB
66 kB
1218/11 Návrh usnesení vlády o změně usnesení vlády ze dne 22. srpna 2007 č. 927, k uplatnění Obecných zásad pro hodnocení dopadu regulace (RIA) a o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu
Příloha č.1 65 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.902
ikonka - bylo zrušeno usn. 680/2014
ikonka - mění usnesení usn. 927/2007
Usnesení č.903 39 kB
66 kB
1199/11 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 21
Příloha č.1 230 kB
Příloha č.1 k usnesení č.903
Usnesení č.904 42 kB
63 kB
1228/11 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011
Usnesení č.905 46 kB
67 kB
1202/11 Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011, zpráva o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011
Příloha č.1 44 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.905
Příloha č.2 39 kB
32 kB
Příloha č.2 k usnesení č.905
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.906 37 kB
66 kB
1211/11 Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Příloha č.1 46 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.906
ikonka - bylo zrušeno usn. 410/2019
ikonka - bylo změněno usn. 693/2018
ikonka - mění usnesení usn. 1323/2001
Usnesení č.907 38 kB
66 kB
1198/11 Návrh na jmenování členů Rady vlády České republiky pro lidská práva a jejich stálých zástupců
Usnesení č.908 39 kB
66 kB
1204/11 Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády ke zrušení Národního hřebčína Kladruby n.L., státní podnik, podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.909 37 kB
66 kB
1222/11 Poskytnutí peněžního daru do afghánského rozvojového programu „National Solidarity Programme“
Usnesení č.910 39 kB
67 kB
1226/11 Poskytnutí peněžního daru rozvojovým organizacím OSN z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí na provedení rozvojových projektů České republiky
Usnesení č.911 52 kB
73 kB
1224/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii a Závěrečného aktu (dále jen „Smlouva o přistoupení“)
Usnesení č.912 49 kB
70 kB
1225/11 Návrh na sjednání Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé
ikonka - bylo změněno Usnesení č.913 49 kB
72 kB
1215/11 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě
ikonka - bylo změněno usn. 191/2019
Usnesení č.914 46 kB
66 kB
1213/11 Příprava Dohody o implementaci Fondu solidarity EU v ČR (povodně ze srpna a září 2010)
Usnesení č.915 50 kB
70 kB
1227/11 Návrh na obeslání VIII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
Usnesení č.916 39 kB
70 kB
1223/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.917 37 kB
66 kB
1254/11 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 8. – 9. prosince 2011 v Bruselu
Usnesení č.918 46 kB
68 kB
1263/11 Návrh na úpravu obeslání 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (28. listopadu – 9. prosince 2011, Durban, Jihoafrická republika)
Příloha č.1 39 kB
23 kB
Příloha č.1 k usnesení č.918
ikonka - mění usnesení usn. 869/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk