Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-11-30
Program jednání 22 kB
68 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 67 kB
Usnesení č.878 53 kB
44 kB
1153/11 Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
Usnesení č.879 37 kB
53 kB
991/11 Návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Usnesení č.880 39 kB
44 kB
1116/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
Usnesení č.881 38 kB
43 kB
1117/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Usnesení č.882 39 kB
43 kB
1118/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
Usnesení č.883 45 kB
43 kB
1124/11 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2012
Usnesení č.884 45 kB
44 kB
1125/11 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Usnesení č.885 45 kB
42 kB
1194/11 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 527)
Příloha č.1 50 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.885
Usnesení č.886 51 kB
50 kB
1193/11 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou vybraného závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky v rámci kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2011
Usnesení č.887 49 kB
46 kB
1201/11 Pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)
Usnesení č.888 43 kB
42 kB
1200/11 Návrh na jmenování rektora Vysoké školy chemicko - technologické v Praze
Usnesení č.889 50 kB
50 kB
1191/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti
ikonka - ruší usnesení usn. 196/2011
Usnesení č.890 50 kB
50 kB
1196/11 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
Usnesení č.891 39 kB
44 kB
1209/11 Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.892 38 kB
42 kB
1219/11 Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk