Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-11-23
Program jednání 44 kB
117 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 91 kB
Usnesení č.853 47 kB
66 kB
1022/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.854 47 kB
68 kB
1077/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.855 46 kB
52 kB
1183/11 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 519)
Příloha č.1 50 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.855
Usnesení č.856 46 kB
52 kB
1163/11 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 520)
Příloha č.1 54 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.856
Usnesení č.857 46 kB
52 kB
1164/11 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 521)
Příloha č.1 45 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.857
Usnesení č.858 46 kB
52 kB
1180/11 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2012
Usnesení č.859 38 kB
54 kB
1152/11 Vyjádření vlády České republiky ke zprávě Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání pro vládu České republiky po návštěvě České republiky ve dnech 7. až 16. září 2010
Usnesení č.860 38 kB
53 kB
1069/11 Postup pro přípravu systemizace v orgánech státní správy
Usnesení č.861 49 kB
56 kB
1159/11 Rozpočtová opatření v důsledku změny platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců v návaznosti na Nález Ústavního soudu ze dne 2. srpna 2011, sp. zn. Pl. ÚS 16/11, č. 267/2011 Sb., a sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 2011, č. 271/2011 Sb.
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.862 48 kB
67 kB
1151/11 Založení nové akciové společnosti "Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s." v rámci projektu Seed fond
ikonka - bylo zrušeno usn. 343/2018
ikonka - bylo změněno usn. 805/2015
Usnesení č.863 47 kB
56 kB
1175/11 Zajištění finančních prostředků v rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí - specifický ukazatel Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí v roce 2011
Usnesení č.864 49 kB
55 kB
1185/11 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012
Usnesení č.865 60 kB
79 kB
1184/11 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2011
Usnesení č.866 38 kB
52 kB
1177/11 Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na opravu a údržbu válečných hrobů v roce 2011
Příloha č.1 41 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.866
Usnesení č.867 46 kB
53 kB
1186/11 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2012
Usnesení č.868 49 kB
56 kB
1181/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
ikonka - bylo změněno Usnesení č.869 44 kB
62 kB
1162/11 Návrh na obeslání 17. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (28. listopadu - 9. prosince 2011, Durban, Jihoafrická republika)
Příloha č.1 53 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.869
ikonka - bylo změněno usn. 918/2011
Usnesení č.870 46 kB
52 kB
1172/11 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Senegalské republice ve dnech 28. listopadu - 1. prosince 2011
Usnesení č.871 39 kB
53 kB
1168/11 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo ve dnech 4. a 5. 12. 2011 za účelem účasti na mezinárodní konferenci k Afghánistánu, tzv. Bonnské konferenci II
Usnesení č.872 38 kB
53 kB
1176/11 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na formální zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu ve dnech 7. – 8. prosince 2011
Usnesení č.873 38 kB
52 kB
1169/11 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko Horsta Seehofera v České republice ve dnech 23. – 24. listopadu 2011
Usnesení č.874 38 kB
52 kB
1165/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy tajemnice zahraničních a politických věcí, dopravy a spojů Sanmarinské republiky Antonelly Mularoni v České republice ve dnech 24.-26. listopadu 2011
Usnesení č.875 46 kB
53 kB
1174/11 Zpráva o účasti delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 26. října 2011 v Bruselu
Usnesení č.876 43 kB
58 kB
1189/11 Jmenování předsedy Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a přesun agendy rovných příležitostí žen a mužů z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo práce a sociálních věcí
Usnesení č.877 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V221/11

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk