Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-11-09
Program jednání 31 kB
105 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 88 kB
Usnesení č.810 27 kB
42 kB
591/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.811 20 kB
42 kB
1059/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.812 32 kB
49 kB
1104/11 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2011
Příloha č.1 23 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.812
Příloha č.2 23 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.812
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.813 19 kB
42 kB
1114/11 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.814 18 kB
40 kB
1121/11 Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2012, tříletý plán a dlouhodobý plán
Příloha č.1 32 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.814
ikonka - bylo změněno Usnesení č.815 31 kB
52 kB
1015/11 Analýza současného stavu problematiky účastnických sporů podle zákona o elektronických komunikacích, jejichž předmětem je peněžité plnění, včetně dopadů případného přenesení této agendy na soudy
ikonka - bylo změněno usn. 528/2013
Usnesení č.816 29 kB
47 kB
1119/11 Základní principy, dílčí cíle a východiska Národní strategie ochrany práv dětí
ikonka - mění usnesení usn. 527/2011
Usnesení č.817 26 kB
44 kB
1123/11 Návrh aktivit k zajištění realizace Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice
Usnesení č.818 29 kB
46 kB
1089/11 Nevyčerpané prostředky na odstraňování povodňových škod z důvodu pominutí jejich účelu a navýšení příjmů a výdajů Státnímu fondu dopravní infrastruktury o tyto prostředky na opravy na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu
Usnesení č.819 28 kB
44 kB
1122/11 Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice
ikonka - bylo změněno Usnesení č.820 29 kB
46 kB
1097/11 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 242)
Příloha č.1 67 kB
122 kB
Příloha č.1 k usnesení č.820
ikonka - bylo změněno usn. 320/2013 , usn. 922/2012
ikonka - mění usnesení usn. 1334/2006 , usn. 651/2010
Usnesení č.821 20 kB
43 kB
1091/11 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 22
Příloha č.1 125 kB
Příloha č.1 k usnesení č.821
Usnesení č.822 25 kB
40 kB
1086/11 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. července 2009 č. 929, o Politice územního rozvoje České republiky 2008
ikonka - mění usnesení usn. 929/2009
Usnesení č.823 25 kB
40 kB
1105/11 Aktualizovaný Plán Implementace státní kulturní politiky na léta 2009 - 2014
Usnesení č.824 30 kB
46 kB
1113/11 Návrh na stanovení gescí k řešení doporučení výboru MONEYVAL Rady Evropy v rámci 4. kola hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice a příprava „Zprávy o pokroku“ pro plenární zasedání MONEYVALU Rady Evropy v roce 2012 v návaznosti na 4. kolo hodnocení
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.825 31 kB
47 kB
1094/11 Návrh na sjednání Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými
ikonka - bylo zrušeno usn. 709/2015
ikonka - bylo změněno usn. 20/2012
Usnesení č.826 29 kB
46 kB
1088/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
Usnesení č.827 30 kB
46 kB
1087/11 Návrh na obeslání 9. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 23. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Indonésie, 21. – 25. listopadu 2011)
Příloha č.1 28 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.827
Usnesení č.828 28 kB
46 kB
1095/11 Návrh na obeslání 27. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 21. – 30. listopadu 2011
Příloha č.1 27 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.828
Usnesení č.829 29 kB
46 kB
1103/11 Návrh na obeslání 31. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskuteční v Ženevě ve dnech 28. listopadu až 1. prosince 2011
Příloha č.1 47 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.829
Usnesení č.830 26 kB
42 kB
1109/11 Zpráva o uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Státu Izrael ve dnech 15. - 16. září 2011
Usnesení č.831 28 kB
42 kB
1131/11 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu v rámci kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti - část vězeňství v roce 2011
Usnesení č.832 28 kB
43 kB
1126/11 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2011 v rámci rozpočtové kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí k zajištění finančních prostředků na krytí zvýšených výdajů na dávky důchodového pojištění

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk